Tập dụng thần công
Tác giả: Thánh Ignace de Loyola
Ký hiệu tác giả: IGNA
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S62
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002121
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 518
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGHỮ 11
Mục lục 15
Giờ ban tối ngày thứ nhất 36
Ngắm về dọn mình cho được làm việc nguyện ngắm cho nên 36
NGÀY THỨ NHẤT: Giời sáng ngày: Ngắm về nguyên cội rễ Tập dụng thần công này, 41
cùng về rất ích trọng bởi ấy mà ra … 41
Giờ thứ mười, trước nủa ngày: Ngắm về sự đức Chúa Trời dựng nên loài người ta 45
Giờ thứ hai là khi đã quá nửa ngày: Ngắm về sự Đức Chúa Trời có ý nào mà sinh ra loài 50
người ta 50
Giờ ban tối khi đã uống nước rồi: Ngắm về những thế mạnh Đức Chúa Trời đã ban cho 55
người ta được lên thiên đàng 55
NGÀY THỨ HAI 61
Giờ sáng ngày: Ngắm về tội tổ tông A-dong truyền cho cả loài người ta 61
Giờ thứ mười trước nửa ngày: Ngắm về sự tội trọng 66
Giờ thứ hai là khi đã quá nủa ngày: Ngắm về sự tội mọn 70
Giờ ban tối khi đã uống nước rồi: Ngắm về lửa giải tội 74
NGÀY THỨ BA: Giờ sáng ngày: Ngắm về sự chết 79
Giờ thứ mười trước nủa ngày: Ngắm về những sự hợp cùng sự chết 84
Giờ thứ hai là khi đã quá nửa ngày: Ngắm về những kẻ có tội trọng chết 88
Giờ ban tối khi đã uống nước rồi: Ngắm về sự kẻ lành chết 93
NGÀY THỨ BỐN: Giờ ban ngày: Ngắm về sự phán xét riêng 98
Giờ thứ mười trước nủa ngày: 103
Ngắm về những dấu sẽ xem thấy trước ngày phán xét 103
Giờ thứ hai là khi đã quá nửa ngày: 108
Ngắm về sự phán xét chung 108
Giờ ban tối khi đã uống nước rồi: 113
Ngắm về ý mầu nhiệm Đức Chúa Trời 113
Giờ ban tối khi đã uống nước rồi: 117
Ngắm về chốn địa ngục, cùng kẻ phải cầm trong ấy là thế nào 117
NGÀY THỨ NĂM: Giờ sáng ngày: Ngắm về những sự khốn nạn phần xác kẻ có tội chị trong.. 122
Giờ thứ mười trước nửa ngày: 126
Ngắm về sự cực khốn, kẻ có tội phải chịu về linh hồn cùng ba phép linh hồn nữa 126
Giờ thứ hai là khi đã quá nửa ngày: Ngắn về sự khốn địa ngục chẳng hay hết 130
Ngắm về những tiếng than van kêu khóc trong địa ngục là thể nào 134
NGÀY THỨ SÁU: Giờ sáng ngày: Ngắm về nước thiên đàng 139
Giờ thứ mười trước nửa ngày: Ngắm về sự tìm cho được nước thiên đàng 144
Giờ thứ hai là khi đã quá nửa ngày: Ngắm về những ơn lành Đức Chúa Trời ban cho ta 149
Giờ ban tối khi đã uống nước rồi: 155
Ngắm về lề luật Đức Chúa Trời buộc ta là thể nào 155
NGÀY THỨ BẢY: Giờ ban ngày: Ngắm về gương Đức Chúa Giêsu làm, 160
khi còn ở thế gian xưa, cho ta được soi mà bắt chước 160
Ngày thứ mười trước nửa ngày: 165
Ngắm về những lẽ Đức Chúa Giêsu dạy dỗ khi Người treo trên cây Câu-rút 165
Giờ thứ hai là khi đã quá nửa ngày: Ngắm về sự yêu nhau vì Đức Chúa Trời 173
Giờ ban tối khi đã uống nước rồi: 179
Ngắm về sự chọn cách ở dưới thế gian này cho được theo ý Đức Chúa Trời 179
NGÀY THỨ TÁM: 184
Giờ sáng ngày: Ngắm về sự Đức Chúa Trời yêu ta và ta phải mến Đức Chúa Trời 184
Giờ thứ mười trước nửa ngày: Ngắm về sự ta phải bằng lòng theo ý Đức Chúa Trời 191
Giờ thứ hai là khi đã quá nửa ngày: Ngắm về sự làm gương xấu cho anh em 196
Giờ ban tối khi đã uống nước rồi: Ngắm về sự phải hạ mình xuống, ởkhiêmnhườnglàthểnào 202
NGÀY THỨ CHÍN: 207
Giờ sáng ngày: Ngắm về các tội riêng con đã phạm xưa nay 207
Giờ thứ mười trước nửa ngày: 213
Ngắm về con kia bất nhân bỏ hoài của cha mà đi chơi bời dông dài 213
Giờ thứ hai khi đã quá nửa ngày: Ngắm về những ích thiêng liêng bởi ngắm bấy nhiêu… 219
Giờ ban tối khi đã uống nước rồi: Ngắm về sự dọn mình chị cô mô nhong 226
NGÀY THỨ MƯỜI: 233
Đoạn này giảng lời Đức Chúa Giêsu mời người ta chị cô mô nhong 233
Ngắm về dọn mình chịu cô mô nhong có ba phần 238
Khi ông thánh Bonaventura dịch ra 241
Đoạn này kẻ mười hai ích kẻ chịu cô mô nhong 243
Ngắm lời khi đã chịu cô mô nhong đoạn 247
Giờ thứ bốn về hôm 250
Chú thích 257
BẢN CHỮ NÔM 261
Mục lục 502