Tứ nguyên yếu lý. Phần I
Nguyên tác: La Doctrine Chritienne
Tác giả: Charle Lhomond
Ký hiệu tác giả: LH-C
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S109 - P I
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002076
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 448
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Bài Tựa 13
Mục lục 17
PHẦN THỨ NHẤT: GIẢNG VỀ KINH TIN KÍNH  
Đoạn thứ 1: Giảng về sự học hành cho biết các lẽ trong đạo, là sự cần thiết dường nào 25
Đoạn thứ 2: Giảng về có Đức Chúa Trời 29
Đoạn thứ 3: Giảng về Đức Chúa Trời là Đấng trọn lành và gồm no mọi sự thể nào 36
Đoạn thứ 4: Giảng về Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi 41
Đoạn thứ 5: Giảng về Đức Chúa Trời định liệu mọi sự và coi sóc mọi sự 46
Đoạn thứ 6: Giảng về sự đạo là sự cần dường nào 52
Đoạn thứ 7: Giảng về có một Đức Chúa Trời mà thôi 58
Đoạn thứ 8: Giảng về phép mầu nhiệm một Đức Chúa Trời Ba Ngôi 62
Đoạn thứ 9: Giảng về Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất muôn vật 67
Đoạn thứ 10: Giảng về A-dong phạm tội và tội tổ tông truyền 72
Đoạn thứ 11: Giảng về Đức Chúa Trời phán hứu Đấng Cứu Thế sau sẽ ra đời 78
Đoạn thứ 12: Hãy còn nói về lời Đức Chúa Trời phán hứu Đấng Cứu Thế sau sẽ ra đời và kẻ ngoại đạo sau sẽ trở lại chịu đạo 84
Đoạn thứ 13: Giảng riêng về các đấng tiên tri đã nói tiên tri sau này Đấng Cứu Thế sẽ ra đời thể nào 89
Đoạn thứ 14: Giảng về Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Trời cùng là Chúa chúng tôi 95
Đoạn thứ 15: Giảng về nhân phép Phi-ri-to Sang-to mà Rất Thánh Đức Bà chịu thai và sinh đẻ đồng trinh sạch sẽ 102
Đoạn thứ 16: Còn giảng về phép mầu nhiệm Đức Chúa Trời ra đời 107
Đoạn thứ 17: Giảng về khi Đức Chúa Giêsu còn sống ở thế gian này thì Người ở thể nào và Người làm nhiều phép lạ thể nào 112
Đoạn thứ 18: Giảng về đạo thánh Đức Chúa Giêsu lập ra 117
Đoạn thứ 19: Giảng về Đức Chúa Giêsu gồm no các nhân đức 123
Đoạn thứ 20: Giảng về Đức Chúa Giêsu chịu nạn chưng thì quan Phong-xi-o Phi-la-to đóng đinh gác Câu-rút 129
Đoạn thứ 21: Giảng về Đức Chúa Giêsu chết đoạn thì chịu táng và xuống địa ngục 134
Đoạn thứ 22: Giảng về ngày thứ ba, Đức Chúa Giêsu bởi trong kẻ chết mà sống lại 140
Đoạn thứ 23: Còn giảng về sự Đức Chúa Giêsu sống lại 145
Đoạn thứ 24: Giảng về sự Đức Chúa Giêsu lên trời mà Người ngự bên hữu Đức Chúa Cha 150
Đoạn thứ 25: Giảng về ngày sau Đức Chúa Giêsu sẽ đến mà phán xét kẻ sống và kẻ chết 155
Đoạn thứ 26: Giảng về lời rằng: Tôi tin kính Phi-ri-to Sang-to 161
Đoạn thứ 27: Giảng về lời rằng: Tôi tin có Thánh I-ghê-rê-gia Ca-tô-li-ca 166
Đoạn thứ 28: Còn giảng về sự lập nên Thánh I-ghê-rê-gia và những kẻ tử đạo 172
Đoạn thứ 29: Giảng về các dấu riêng chỉ Thánh I-ghê-rê-gia 178
Đoạn thứ 30: Còn giảng về các dấu riêng chỉ Thánh I-ghê-rê-gia 183
Đoạn thứ 31: Giảng về thánh I-ghê-rê-gia có quyền phép mà cai trị và coi sóc các bổn đạo 188
Đoạn thứ 32: Giảng về các Thánh cùng thông công 194
Đoạn thứ 33: Còn giảng về các Thánh cùng thông công 199
Đoạn thứ 34: Giảng về lời riêng: Tôi tin có phép tha tội 203
Đoạn thứ 35: Giảng về loài người lại sống 208
Đoạn thứ 36: Giảng về lời rằng: Tôi tin hằng sống vậy 213
Chú thích 221
BẢN CHỮ NÔM  
Bài Tựa 436
Mục lục 432
PHẦN THỨ NHẤT: GIẢNG VỀ KINH TIN KÍNH  
Đoạn thứ 1: Giảng về sự học hành cho biết các lẽ trong đạo, là sự cần thiết dường nào 424
Đoạn thứ 2: Giảng về có Đức Chúa Trời 420
Đoạn thứ 3: Giảng về Đức Chúa Trời là Đấng trọn lành và gồm no mọi sự thể nào 413
Đoạn thứ 4: Giảng về Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi 408
Đoạn thứ 5: Giảng về Đức Chúa Trời định liệu mọi sự và coi sóc mọi sự 403
Đoạn thứ 6: Giảng về sự đạo là sự cần dường nào 397
Đoạn thứ 7: Giảng về có một Đức Chúa Trời mà thôi 391
Đoạn thứ 8: Giảng về phép mầu nhiệm một Đức Chúa Trời Ba Ngôi 387
Đoạn thứ 9: Giảng về Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất muôn vật 382
Đoạn thứ 10: Giảng về A-dong phạm tội và tội tổ tông truyền 377
Đoạn thứ 11: Giảng về Đức Chúa Trời phán hứu Đấng Cứu Thế sau sẽ ra đời 371
Đoạn thứ 12: Hãy còn nói về lời Đức Chúa Trời phán hứu Đấng Cứu Thế sau sẽ ra đời và kẻ ngoại đạo sau sẽ trở lại chịu đạo 365
Đoạn thứ 13: Giảng riêng về các đấng tiên tri đã nói tiên tri sau này Đấng Cứu Thế sẽ ra đời thể nào 360
Đoạn thứ 14: Giảng về Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Trời cùng là Chúa chúng tôi 354
Đoạn thứ 15: Giảng về nhân phép Phi-ri-to Sang-to mà Rất Thánh Đức Bà chịu thai và sinh đẻ đồng trinh sạch sẽ 347
Đoạn thứ 16: Còn giảng về phép mầu nhiệm Đức Chúa Trời ra đời 342
Đoạn thứ 17: Giảng về khi Đức Chúa Giêsu còn sống ở thế gian này thì Người ở thể nào và Người làm nhiều phép lạ thể nào 337
Đoạn thứ 18: Giảng về đạo thánh Đức Chúa Giêsu lập ra 332
Đoạn thứ 19: Giảng về Đức Chúa Giêsu gồm no các nhân đức 326
Đoạn thứ 20: Giảng về Đức Chúa Giêsu chịu nạn chưng thì quan Phong-xi-o Phi-la-to đóng đinh gác Câu-rút 320
Đoạn thứ 21: Giảng về Đức Chúa Giêsu chết đoạn thì chịu táng và xuống địa ngục 315
Đoạn thứ 22: Giảng về ngày thứ ba, Đức Chúa Giêsu bởi trong kẻ chết mà sống lại 309
Đoạn thứ 23: Còn giảng về sự Đức Chúa Giêsu sống lại 304
Đoạn thứ 24: Giảng về sự Đức Chúa Giêsu lên trời mà Người ngự bên hữu Đức Chúa Cha 299
Đoạn thứ 25: Giảng về ngày sau Đức Chúa Giêsu sẽ đến mà phán xét kẻ sống và kẻ chết 294
Đoạn thứ 26: Giảng về lời rằng: Tôi tin kính Phi-ri-to Sang-to 288
Đoạn thứ 27: Giảng về lời rằng: Tôi tin có Thánh I-ghê-rê-gia Ca-tô-li-ca 283
Đoạn thứ 28: Còn giảng về sự lập nên Thánh I-ghê-rê-gia và những kẻ tử đạo 277
Đoạn thứ 29: Giảng về các dấu riêng chỉ Thánh I-ghê-rê-gia 271
Đoạn thứ 30: Còn giảng về các dấu riêng chỉ Thánh I-ghê-rê-gia 267
Đoạn thứ 31: Giảng về thánh I-ghê-rê-gia có quyền phép mà cai trị và coi sóc các bổn đạo 261
Đoạn thứ 32: Giảng về các Thánh cùng thông công 255
Đoạn thứ 33: Còn giảng về các Thánh cùng thông công 250
Đoạn thứ 34: Giảng về lời riêng: Tôi tin có phép tha tội 246
Đoạn thứ 35: Giảng về loài người lại sống 241
Đoạn thứ 36: Giảng về lời rằng: Tôi tin hằng sống vậy 236
Mục lục chung 439