Ngắm thương khó (Đức Chúa Giêsu)
Tác giả: Vicario Gênêralê, Emmanualê Hòa
Ký hiệu tác giả: GE-V
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002112
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC CHUNG 2
MẤY LỜI NÓI ĐẦU 3
BẢN QUỐC NGỮ 6
I. Ngắm mười năm sự thương khó Đức Chúa Giêsu 7
- Ngắm thứ nhất 7
- Ngắm thứ hai 8
- Ngắm thứ ba 8
- Ngắm thứ bốn 9
- Ngắm thứ năm 10
- Ngắm thứ sáu 11
- Ngắm thứ bảy 12
- Ngắm thứ tám 12
- Ngắm thứ chín 13
- Ngắm thứ mười 14
- Ngắm thứ mười một 15
- Ngắm thứ mười hai 16
- Ngắm thứ mười ba 16
- Ngắm thứ mười bốn 17
- Ngắm thứ mười lăm 17
II. Phép lần hạt năm dấu thánh Đức Chúa Giêsu 20
III. Ngắm linh hồn hỏi Đức Chúa Giêsu chịu những sự thương khó 23
IV. Kinh cầu giật màn 28
BẢN NÔM 32