Để tỉnh linh mị. Thổi loa
Phụ đề: Quyển 3
Tác giả: Gm. Maxima Fernandez Định
Ký hiệu tác giả: DIN
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S125 - T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002080
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 374
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 9
Đoạn thứ nhất: Giảng lẽ chung cho biết kẻ phạm tội là kẻ gieo gai góc làm giống đốt mình trong địa ngục đời đời 13
Đoạn thứ hai: Giảng cho biết kẻ bỏ đạo Đức Chúa Trời cùng tin kiêng, kẻ tin sự dối trá cũng là gieo cỏ rác làm củi đốt trong địa ngục 17
Đoạn thứ ba: Giảng cho biết kẻ nói dối bỏ vạ thề gian, nói hành tụng pha điều gai góc bỏ vào địa ngục 27
Đoạn thứ bốn: Giảng cho biết kẻ chẳng giữ ngày lễ lạy thì phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời thể nào 38
Đoạn thứ năm: Giảng cho biết kẻ làm cha mẹ theo tính mê nết xấu để con cái bắt chước, thì phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời là thể nào 45
Đoạn thứ sáu: Giảng cho biết kẻ tha cho kẻ mất lòng mình chẳng dám trả oán, thì Đức Chúa Trời tha tội cho, mà ngày sau được rước lên thiên đàng 53
Đoạn thứ bảy: Giảng cho biết kẻ đã chịu sự cực khốn cùng chịu kẻ ghét oán làm hại mình là ơn trọng, cho nên phải chịu cho bằng lòng 66
Đoạn thứ tám: Giảng cho biết kẻ đã dốc lòng tha kẻ mất lòng mình, chẳng nên theo thói thế gian, một cứ phép công chính Đức Chúa Trời mà thôi 72
Đoạn thứ chín: Giảng cho biết Đức Chúa Trời hay phạt kẻ cố chấp sự lỗi người ta, và hay thưởng kẻ tha sự lỗi kẻ mất lòng mình, là thể nào 80
Đoạn thứ 10: Giảng sự yêu thương người ta vì Đức Chúa Trời 88
 Đoạn thứ 11: Giảng về sự chẳng nên làm gương xấu tội lỗi, cho kẻ khác bắt chước 95
Đoạn thứ 12: Giảng cho biết kẻ mê dâm dục thì làm như bó gai góc ngày sau phải đốt trong địa ngục 100
Đoạn thứ 13: Giảng về sự chẳng nên tham lam của cải, phải ở rộng rãi cùng kẻ khó khăn 114
Đoạn thứ 14: Giảng cho biết kẻ cả lòng để tội trọng trong linh hồn mà chịu lễ, thì phạm đến Mình Thánh Đức Chúa Giêsu , và làm khốn cho mình là dường nào 128
Đoạn thứ 15: Giảng về sự phải xưng các tội mình ra cùng cha linh hồn cho ngay thật, thì Đức Chúa Trời sẽ tha hết các tội lỗi cho 136
Đoạn thứ 16: Giảng về sự dọn mình chịu lễ cho sốt sắng, cho được sinh lòng kính mến Đức Chúa Giêsu 145
Đoạn thứ 17: Giảng dạy kẻ đã được khỏi tội, chớ có cả lòng phạm tội nữa kẻo ngày sau lại phải khốn hơn nữa 158
Đoạn thứ 18: Giảng cho biết kẻ đã khỏi tội, có muốn khỏi ngã lại, phải ra sức lánh các dịp trái, liều mình phạm tội 166
Đoạn thứ 19: Giảng cho biết phải nhổ các cội rễ làm cho ta liều mình lại ngã phạm tội 173
Chú thích 185
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 364
Đoạn thứ nhất: Giảng lẽ chung cho biết kẻ phạm tội là kẻ gieo gai góc làm giống đốt mình trong địa ngục đời đời 360
Đoạn thứ hai: Giảng cho biết kẻ bỏ đạo Đức Chúa Trời cùng tin kiêng, kẻ tin sự dối trá cũng là gieo cỏ rác làm củi đốt trong địa ngục 356
Đoạn thứ ba: Giảng cho biết kẻ nói dối bỏ vạ thề gian, nói hành tụng pha điều gai góc bỏ vào địa ngục 346
Đoạn thứ bốn: Giảng cho biết kẻ chẳng giữ ngày lễ lạy thì phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời thể nào 335
Đoạn thứ năm: Giảng cho biết kẻ làm cha mẹ theo tính mê nết xấu để con cái bắt chước, thì phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời là thể nào 328
Đoạn thứ sáu: Giảng cho biết kẻ tha cho kẻ mất lòng mình chẳng dám trả oán, thì Đức Chúa Trời tha tội cho, mà ngày sau được rước lên thiên đàng 320
Đoạn thứ bảy: Giảng cho biết kẻ đã chịu sự cực khốn cùng chịu kẻ ghét oán làm hại mình là ơn trọng, cho nên phải chịu cho bằng lòng 307
Đoạn thứ tám: Giảng cho biết kẻ đã dốc lòng tha kẻ mất lòng mình, chẳng nên theo thói thế gian, một cứ phép công chính Đức Chúa Trời mà thôi 301
Đoạn thứ chín: Giảng cho biết Đức Chúa Trời hay phạt kẻ cố chấp sự lỗi người ta, và hay thưởng kẻ tha sự lỗi kẻ mất lòng mình, là thể nào 293
Đoạn thứ 10: Giảng sự yêu thương người ta vì Đức Chúa Trời 285
 Đoạn thứ 11: Giảng về sự chẳng nên làm gương xấu tội lỗi, cho kẻ khác bắt chước 278
Đoạn thứ 12: Giảng cho biết kẻ mê dâm dục thì làm như bó gai góc ngày sau phải đốt trong địa ngục 274
Đoạn thứ 13: Giảng về sự chẳng nên tham lam của cải, phải ở rộng rãi cùng kẻ khó khăn 260
Đoạn thứ 14: Giảng cho biết kẻ cả lòng để tội trọng trong linh hồn mà chịu lễ, thì phạm đến Mình Thánh Đức Chúa Giêsu , và làm khốn cho mình là dường nào 246
Đoạn thứ 15: Giảng về sự phải xưng các tội mình ra cùng cha linh hồn cho ngay thật, thì Đức Chúa Trời sẽ tha hết các tội lỗi cho 238
Đoạn thứ 16: Giảng về sự dọn mình chịu lễ cho sốt sắng, cho được sinh lòng kính mến Đức Chúa Giêsu 229
Đoạn thứ 17: Giảng dạy kẻ đã được khỏi tội, chớ có cả lòng phạm tội nữa kẻo ngày sau lại phải khốn hơn nữa 216
Đoạn thứ 18: Giảng cho biết kẻ đã khỏi tội, có muốn khỏi ngã lại, phải ra sức lánh các dịp trái, liều mình phạm tội 208
Đoạn thứ 19: Giảng cho biết phải nhổ các cội rễ làm cho ta liều mình lại ngã phạm tội 201
Mục lục chung 365