Sách dẫn đàng giữ đạo
Phụ đề: Phần II - Tập 2
Tác giả: Gm. Philiphê Trung
Ký hiệu tác giả: TRU
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S68 - T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002021
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Đoạn thứ 17: Dạy về sự xưng tội chịu lễ, đoạn phải giữ mình đừng ngã lại phạm tội như trước nữa 9
Đoạn thứ 18: Dạy về phép In-du là phép rộng, tha bớt phần phạt đền tội 14
Đoạn thứ 19: Dạy về sự khốn khó lửa Giải tội 21
Đoạn thứ 20: Dạy về sự cầu cho các linh hồn nơi lửa Giải tội 24
Đoạn thứ 21: Nói về sự dạy bổn, cùng về những điều cần trong đạo 29
Đoạn thứ 22: Dạy về lời Đức Chúa Trời 36
Điều Thứ 1 37
Điều Thứ 2 40
Điều Thứ 3 44
Đoạn thứ 23: Dạy về ba nhân đức cả, là nhân đức tin, cậy, kính mến 52
Điều Thứ 1 52
Điều Thứ 2 73
Điều Thứ 3 78
Điều Thứ 4 83
Điều Thứ 5 94
Điều Thứ 6 101
Đoạn thứ 24: Dạy về bảy nhân đức địch cùng bảy mối tội đầu 111
Điều Thứ 1 111
Điều Thứ 2 120
Điều Thứ 3 124
Điều Thứ 4 133
Điều Thứ 5 138
Điều Thứ 6 138
Điều Thứ 7 146
Điều Thứ 8 164
Đoạn thứ 25: Dạy về những việc làm mà đền tội 170
Điều Thứ 1 171
Điều Thứ 2 178
Điều Thứ 3 190
Điều Thứ 4 194
Điều Thứ 5 198
Điều Thứ 6 206
Đoạn thứ 26: Dạy kẻ có đạo phải có lòng cung kính Đức Bà cách riêng là thể nào 214
Chú thích 225
BẢN CHỮ NÔM  
Đoạn thứ 17: Dạy về sự xưng tội chịu lễ, đoạn phải giữ mình đừng ngã lại phạm tội như trước nữa 443
Đoạn thứ 18: Dạy về phép In-du là phép rộng, tha bớt phần phạt đền tội 438
Đoạn thứ 19: Dạy về sự khốn khó lửa Giải tội 431
Đoạn thứ 20: Dạy về sự cầu cho các linh hồn nơi lửa Giải tội 428
Đoạn thứ 21: Nói về sự dạy bổn, cùng về những điều cần trong đạo 423
Đoạn thứ 22: Dạy về lời Đức Chúa Trời 416
Điều Thứ 1 415
Điều Thứ 2 412
Điều Thứ 3 408
Đoạn thứ 23: Dạy về ba nhân đức cả, là nhân đức tin, cậy, kính mến 400
Điều Thứ 1 400
Điều Thứ 2 379
Điều Thứ 3 374
Điều Thứ 4 369
Điều Thứ 5 358
Điều Thứ 6 351
Đoạn thứ 24: Dạy về bảy nhân đức địch cùng bảy mối tội đầu 341
Điều Thứ 1 341
Điều Thứ 2 332
Điều Thứ 3 328
Điều Thứ 4 319
Điều Thứ 5 314
Điều Thứ 6 314
Điều Thứ 7 306
Điều Thứ 8 288
Đoạn thứ 25: Dạy về những việc làm mà đền tội 282
Điều Thứ 1 281
Điều Thứ 2 274
Điều Thứ 3 262
Điều Thứ 4 258
Điều Thứ 5 254
Điều Thứ 6 246
Đoạn thứ 26: Dạy kẻ có đạo phải có lòng cung kính Đức Bà cách riêng là thể nào 238
Mục lục chung 445