Thánh giáo kinh nguyện
Tác giả: Gm. Phêrô Maria Đông M.E.P
Ký hiệu tác giả: DON
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S108
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002120
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 511
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Bản quốc ngữ  
Mục lục  11
Tựa 19
Kinh truyền tin 23
Kinh nữ vương thiên đàng 25
Phần thứ nhất: tóm lại những kinh đọc tối, sáng ngày thường và ngày chủ nhật  
Đoạn thứ nhất  
Những kinh đọc ban sáng ngày thường  
Dấu Thánh giá (dấu đơn) 27
Kinh Đức Chúa Thánh Thần 27
Kinh sấp mình 28
Kinh vì dấu( dấu kép) 28
Kinh sáng danh 29
Kinh thờ lạy 29
Kinh đội ơn 29
Kinh Tin 30
Kinh cậy 30
Kinh Kính Mến 31
Kinh lạy cha 31
Kinh kính mừng 31
Kinh tin kính 32
Kinh cáo mình 33
Kinh ăn năn tội 33
Kinh phù hộ 34
Kinh sáng soi 34
Kinh đức thánh thiên thần 35
Kinh lạy nữ vương 35
Kinh lạy thánh mẫu 36
Kinh cầu xin các thánh tử vì đạo nước an-nam 37
Kinh ông thánh Phan-xi-cô cầu cho kẻ ngoại trở lại 38
Kinh cám ơn 39
Kinh trông cậy 40
Ba câu lạy 40
Đoạn thứ hai: tóm lại những kinh đọc chiều tối ngày thường  
Kinh trước khi xét mình 41
Kinh hãy nhớ 41
Kinh cầu ơn chết lành 42
Kinh phó dâng 43
Kinh cầu Đức Bà 44
Kinh cầu cho các linh hồn 45
Đoạn thứ ba: tóm lại những kinh phải đọc ban sáng ngày Chủ nhật  
Kinh nghĩa đức tin 46
Kinh mười điều răn 48
Kinh sáu điều răn 49
Kinh bảy phép bí tích 49
Kinh mười bốn mối 50
Kinh cải tội bảy mối 51
Kinh phúc thật tám mối 51
Kinh ăn cơm  
Kinh nguyện trước khi ăn cơm 53
Kinh cám ơn khi ăn cơm đoạn 54
Phần thứ hai: các kinh cầu  
Kinh cầu tên rất thánh Đức Chúa Giê-su 57
Kinh cầu trái tim Đức Chúa Giê-su 63
Kinh cầu chịu nạn 68
Kinh cầu Đức Bà 77
Kinh cầu chữ 82
Kinh cầu trái tim rất thánh Đức Bà 86
Kinh cầu các Thánh 90
Kinh cầu các Thánh Thiên Thần 98
Kinh cầu ông Thánh Giu-se 106
Kinh cầu ông Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê 110
Phần thứ ba: phép lần hạt  
Phép lần hạt Rô-gia-ri-ô 117
Năm sự vui 117
Năm sự thương 118
Năm sự mừng 118
Phép lần hạt sáu mươi ba 119
Phép lần hạt bảy sự thương khó Đức Bà 123
Phần thứ bốn: Những kinh đọc đang khi làm lễ và kinh cám ơn  
Kinh dâng lễ 129
Những kinh ngắm lễ:  
Ngắm lễ mùa vui 129
Ngắm lễ mùa thương 142
Ngắm lễ mùa mừng 156
Kinh dọn mình chịu lễ:  
Lời than thở trước dọn mình chịu lễ 169
Lời than thở khi gần chịu lễ 171
Kinh vắn tắt mà dọn mình chịu lễ 173
Kinh đọc đang khi chịu lễ 175
Những kinh cám ơn:  
Cám ơn Đức Chúa Cha 177
Bảy câu đội ơn Đức Chúa Giê-su 178
Cám ơn sinh nhật 180
Cám ơn Ba Vua 183
Cám ơn Mùa Chay 185
Cám ơn Phục sinh 187
Cám ơn khi chịu lễ đoạn 190
Kinh lạy ơn Đức Chúa Giê-su nhân thay 198
Phần thứ năm: Kinh ngắm đàng thánh giá và ít nhiều kinh khác  
Ngắm đàng thánh giá 199
Kinh Kính Thánh Giá 206
Kinh Đức Chúa Giê-su cực mầu cực nhiệm 206
Kinh Cắt Bì 207
Kinh xin ơn chịu lễ Hằng ngày 209
Kinh Trái Tim Đức Chúa Giê-su 210
Kinh dâng mình cho Trái tim Đức Chúa Giê-su trong ngày lễ kính Đức Chúa Giê-su làm Vua cùng trong các ngày thứ sáu đầu tháng 212
Kinh dâng nhà tư cho Trái Tim Đức Chúa Giê-su 214
Kinh Đức Chúa Thánh Thần 216
Kinh dâng mình cho Đức Bà 217
Kinh cầu xin cùng Đức Bà giữ mình cho được nhân đức sạch sẽ  219
Kinh dâng các việc lành mình làm cho trái tim Đức Bà 220
Kinh dâng mọi người nước An-nam cho Đức Bà Ma-ri-a Đồng Trinh 223
Kinh Đức Thánh Thiên Thần Ra-pha-e  224
Kinh Đức Thánh Thiên Thần bản mệnh 225
Kinh ông thánh Giu-an Bao-ti-xi-ta 226
Kinh ông thánh Giu-se 228
Kinh ông thánh Giu-se đọc khi làm việc tháng Mai Côi 230
Kinh ông thánh Phê-rô 230
Kinh ông thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê 231
Kinh ông thánh An-tôn 232
Kinh bà thánh An-na 233
Kinh bà thánh Tê-rê-sa 234
Kinh các thánh tử vì đạo ( cầu riêng) 235
Kinh cầu cho được bình an 236
Kinh bởi trời 237
Phép lần hạt Rô-gia-ri-ô (cũ) 239
Phần thứ nhất: năm sự vui 239
Phần thứ hai: năm sự thương 242
Phần thứ ba: năm sự mừng 244
Kinh đền tạ trái tim cực thánh  
Đức Chúa Giê-su 247
bản chữ nôm  
Mục lục  492
Tựa 484
Kinh truyền tin 480
Kinh nữ vương thiên đàng 478
Phần thứ nhất: tóm lại những kinh đọc tối, sáng ngày thường và ngày chủ nhật  
Đoạn thứ nhất  
Những kinh đọc ban sáng ngày thường  
Dấu Thánh giá (dấu đơn) 476
Kinh Đức Chúa Thánh Thần 476
Kinh sấp mình 475
Kinh vì dấu( dấu kép) 475
Kinh sáng danh 474
Kinh thờ lạy 474
Kinh đội ơn 474
Kinh Tin 473
Kinh cậy 473
Kinh Kính Mến 472
Kinh lạy cha 472
Kinh kính mừng 472
Kinh tin kính 471
Kinh cáo mình 470
Kinh ăn năn tội 470
Kinh phù hộ 469
Kinh sáng soi 469
Kinh đức thánh thiên thần 468
Kinh lạy nữ vương 468
Kinh lạy thánh mẫu 467
Kinh cầu xin các thánh tử vì đạo nước an-nam 466
Kinh ông thánh Phan-xi-cô cầu cho kẻ ngoại trở lại 465
Kinh cám ơn 464
Kinh trông cậy 463
Ba câu lạy 463
Đoạn thứ hai: tóm lại những kinh đọc chiều tối ngày thường  
Kinh trước khi xét mình 462
Kinh hãy nhớ 462
Kinh cầu ơn chết lành 461
Kinh phó dâng 460
Kinh cầu Đức Bà 459
Kinh cầu cho các linh hồn 458
Đoạn thứ ba: tóm lại những kinh phải đọc ban sáng ngày Chủ nhật  
Kinh nghĩa đức tin 457
Kinh mười điều răn 455
Kinh sáu điều răn 454
Kinh bảy phép bí tích 454
Kinh mười bốn mối 453
Kinh cải tội bảy mối 452
Kinh phúc thật tám mối 452
Kinh ăn cơm  
Kinh nguyện trước khi ăn cơm 450
Kinh cám ơn khi ăn cơm đoạn 449
Phần thứ hai: các kinh cầu  
Kinh cầu tên rất thánh Đức Chúa Giê-su 446
Kinh cầu trái tim Đức Chúa Giê-su 440
Kinh cầu chịu nạn 435
Kinh cầu Đức Bà 426
Kinh cầu chữ 421
Kinh cầu trái tim rất thánh Đức Bà 417
Kinh cầu các Thánh 413
Kinh cầu các Thánh Thiên Thần 405
Kinh cầu ông Thánh Giu-se 397
Kinh cầu ông Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê 393
Phần thứ ba: phép lần hạt  
Phép lần hạt Rô-gia-ri-ô 386
Năm sự vui 386
Năm sự thương 385
Năm sự mừng 385
Phép lần hạt sáu mươi ba 384
Phép lần hạt bảy sự thương khó Đức Bà 380
Phần thứ bốn: Những kinh đọc đang khi làm lễ và kinh cám ơn  
Kinh dâng lễ 374
Những kinh ngắm lễ:  
Ngắm lễ mùa vui 374
Ngắm lễ mùa thương 361
Ngắm lễ mùa mừng 347
Kinh dọn mình chịu lễ:  
Lời than thở trước dọn mình chịu lễ 334
Lời than thở khi gần chịu lễ 332
Kinh vắn tắt mà dọn mình chịu lễ 330
Kinh đọc đang khi chịu lễ 328
Những kinh cám ơn:  
Cám ơn Đức Chúa Cha 326
Bảy câu đội ơn Đức Chúa Giê-su 325
Cám ơn sinh nhật 323
Cám ơn Ba Vua 320
Cám ơn Mùa Chay 318
Cám ơn Phục sinh 316
Cám ơn khi chịu lễ đoạn 313
Kinh lạy ơn Đức Chúa Giê-su nhân thay 305
Phần thứ năm: Kinh ngắm đàng thánh giá và ít nhiều kinh khác  
Ngắm đàng thánh giá 304
Kinh Kính Thánh Giá 297
Kinh Đức Chúa Giê-su cực mầu cực nhiệm 297
Kinh Cắt Bì 296
Kinh xin ơn chịu lễ Hằng ngày 294
Kinh Trái Tim Đức Chúa Giê-su 293
Kinh dâng mình cho Trái tim Đức Chúa Giê-su trong ngày lễ kính Đức Chúa Giê-su làm Vua cùng trong các ngày thứ sáu đầu tháng 291
Kinh dâng nhà tư cho Trái Tim Đức Chúa Giê-su 289
Kinh Đức Chúa Thánh Thần 287
Kinh dâng mình cho Đức Bà 286
Kinh cầu xin cùng Đức Bà giữ mình cho được nhân đức sạch sẽ  284
Kinh dâng các việc lành mình làm cho trái tim Đức Bà 283
Kinh dâng mọi người nước An-nam cho Đức Bà Ma-ri-a Đồng Trinh 280
Kinh Đức Thánh Thiên Thần Ra-pha-e  279
Kinh Đức Thánh Thiên Thần bản mệnh 278
Kinh ông thánh Giu-an Bao-ti-xi-ta 277
Kinh ông thánh Giu-se 275
Kinh ông thánh Giu-se đọc khi làm việc tháng Mai Côi 273
Kinh ông thánh Phê-rô 272
Kinh ông thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê 271
Kinh ông thánh An-tôn 270
Kinh bà thánh An-na 269
Kinh bà thánh Tê-rê-sa 268
Kinh các thánh tử vì đạo ( cầu riêng) 267
Kinh cầu cho được bình an 267
Kinh bởi trời 266
Phép lần hạt Rô-gia-ri-ô (cũ) 264
Phần thứ nhất: năm sự vui 264
Phần thứ hai: năm sự thương 261
Phần thứ ba: năm sự mừng 259
Kinh đền tạ trái tim cực thánh Đức Chúa Giê-su 256
Mục lục chung  495