Đức Chúa Giêsu. Quyển chi cửu và quyển chi thập
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S86
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002110
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Quyển Chi Cửu 11
Đoạn thứ 1: Giảng Đức Chúa Giêsu xuống lâmbo an ủi các Thánh  13
Đoạn thứ 2: Giảng Đức Chúa Giêsu sống lại 19
Đoạn thứ 3: Giảng Đức Chúa Giêsu đi thăm Đức Mẹ trước hết 22
Đoạn thứ 4: Giảng Thánh Thiên Thần cất đá là đá che cửa hang. Đức Chúa Giêsu thăm bà Thánh Madalina 26
Đoạn thứ 5: Giảng Đức Chúa Giêsu thăm các người nữ cùng ông Thánh Phê-rô 32
Đoạn thứ 6: Giảng Đức Chúa Giêsu hiện đến cùng hai đầy tớ trẩy đàng xa và hiện đến cùng các đầy tớ ở làm một mà truyền phép Giải tội cho 36
Đoạn thứ 7: Giảng Đức Chúa Giêsu hiện cùng ông Thánh Tume cho xem năm dấu ở mình 41
Đoạn thứ 8: Giảng Đức Chúa Giêsu đi thăm đầy tớ đi lưới và cho ông Thánh Phê-rô phép cai các bổn đạo 45
Đoạn thứ 9: Đức Chúa Giêsu hiện đến cùng đầy tớ trên núi truyền phép Rửa tội 50
Đoạn thứ 10: Đức Chúa Giêsu giảng sự phép Rửa tội 54
Điều Thứ 11: Giảng sự Đức Chúa Trời Ba Ngôi 60
Chú thích 73
Quyển Chi Thập 77
Đoạn thứ 1: Đức Chúa Giêsu lên trời 79
Đoạn thứ 2: Phúc Đức Chúa Giêsu ở trên trời 87
Đoạn thứ 3: Đức Chúa Phirito Sangto hiện xuống 108
Đoạn thứ 4: Bảy ơn cả Đức Chúa Phirito Sangto 119
Đoạn thứ 5: Đức Chúa Giêsu phạt thành Giêrusalem 122
Đoạn thứ 6: Đức Chúa Giêsu phán xét thiên hạ 135
Đoạn thứ 7: Lẽ cho khỏi sự khốn khó ngày sau 143
Đoạn thứ 8: Giảng sự bắt chước Đức Chúa Giêsu  149
Chú thích 163
BẢN CHỮ NÔM  
Quyển Chi Cửu 312
Đoạn thứ 1: Giảng Đức Chúa Giêsu xuống lâmbo an ủi các Thánh  311
Đoạn thứ 2: Giảng Đức Chúa Giêsu sống lại 305
Đoạn thứ 3: Giảng Đức Chúa Giêsu đi thăm Đức Mẹ trước hết 302
Đoạn thứ 4: Giảng Thánh Thiên Thần cất đá là đá che cửa hang. Đức Chúa Giêsu thăm bà Thánh Madalina 298
Đoạn thứ 5: Giảng Đức Chúa Giêsu thăm các người nữ cùng ông Thánh Phê-rô 292
Đoạn thứ 6: Giảng Đức Chúa Giêsu hiện đến cùng hai đầy tớ trẩy đàng xa và hiện đến cùng các đầy tớ ở làm một mà truyền phép Giải tội cho 288
Đoạn thứ 7: Giảng Đức Chúa Giêsu hiện cùng ông Thánh Tume cho xem năm dấu ở mình 283
Đoạn thứ 8: Giảng Đức Chúa Giêsu đi thăm đầy tớ đi lưới và cho ông Thánh Phê-rô phép cai các bổn đạo 279
Đoạn thứ 9: Đức Chúa Giêsu hiện đến cùng đầy tớ trên núi truyền phép Rửa tội 274
Đoạn thứ 10: Đức Chúa Giêsu giảng sự phép Rửa tội 270
Điều Thứ 11: Giảng sự Đức Chúa Trời Ba Ngôi 264
Quyển Chi Thập 252
Đoạn thứ 1: Đức Chúa Giêsu lên trời 250
Đoạn thứ 2: Phúc Đức Chúa Giêsu ở trên trời 242
Đoạn thứ 3: Đức Chúa Phirito Sangto hiện xuống 221
Đoạn thứ 4: Bảy ơn cả Đức Chúa Phirito Sangto 210
Đoạn thứ 5: Đức Chúa Giêsu phạt thành Giêrusalem 207
Đoạn thứ 6: Đức Chúa Giêsu phán xét thiên hạ 194
Đoạn thứ 7: Lẽ cho khỏi sự khốn khó ngày sau 186
Đoạn thứ 8: Giảng sự bắt chước Đức Chúa Giêsu  180
Mục lục chung 313