Sách dạy tập đi đàng nhân đức lọn lành. Quyển III & IV
Tác giả: Alphonse Rodriguez, SJ
Ký hiệu tác giả: ROD
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S15
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002033
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 586
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002238
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 586
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích