Sách dạy tập đi đàng nhân đức lọn lành. Quyển XVI & XVII
Tác giả: Alphonse Rodriguez, SJ
Ký hiệu tác giả: ROD
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S39
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002052
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 744
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU  
DẠY VỀ SỰ CHỊU LỄ CÔMÔNHONG, CÙNG VỀ THÁNH LỄ MISA  
Đoạn thứ nhất: Giảng về ơn trọng Đức Chúa Giêsu ban cho ta khi lập phép Santisimô Sacramentô, cùng tỏ ra lòng yêu thương ta là thể nào 1
Đoạn thứ hai: Giảng về những sự cực cao, cực lạ ta phải tin về phép Santisimô Sacramentô này 7
Đoạn thứ ba: Giảng về sự phải dọn mình cho được chịu Santisimô Sacramentô rất trọng này là thể nào 16
Đoạn thứ bốn: Giảng về sự phải dọn mình cho sạch tội trọng, tội mọn, cùng sạch nết xấu trong mình cho được ăn mày chịu lễ là thể nào 20
Đoạn thứ năm: Giảng về sự dọn mình cách riêng hơn nữa cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu  22
Đoạn thứ sáu: Còn giảng một hai lẽ giúp ta cho được dọn mình chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu 26
Đoạn thứ bảy: Giảng về những sự phải làm khi đã chịu lễ đoạn, phải tạ ơn Đức Chúa Giêsu là thể nào 29
Đoạn thứ tám: Giảng về sự cảm ơn cách khác khi đã chịu lễ đoạn 31
Đoạn thứ chín: Giảng về những ơn ích trọng chịu lễ mà ra 33
Đoạn thứ mười: Giảng về sự năng chịu lễ là thuốc mạnh chữa khỏi các chước kẻ thù cám dỗ, và thêm sức cho được giữ mình sạch sẽ 35
Đoạn thứ 11: Giảng về một ích rất trọng bởi chịu cômônhong mà ra, và làm cho ta được kết hợp làm một cùng Đức Chúa Giêsu , và làm cho ta trở nên giống Đức Chúa Giêsu  37
Đoạn thứ 12: Giảng về một ích trọng khác ta phải ra sức ăn mày bởi chịu Rất Thánh cômônhong mà ra, là dâng mình cùng mọi sự về mình trong tay Đức Chúa Trời. Mà khi dọn mình cùng khi cảm ơn, thì cũng phải dâng mình như thể ấy nữa. 41
Đoạn thứ 13: Giảng về Mình Thánh Đức Chúa Giêsu vốn hay sinh ra những ích lạ lùng tốt lành dường ấy, mà nhân sao có nhiều kẻ năng chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu , mà chẳng được những ích ấy 46
Đoạn thứ 14: Giảng về lễ Misa gọi là Sakơriphixium, là việc tế lễ Đức Chúa Trời 52
Đoạn thứ 15: Dạy về sự phải xem lễ là cách nào 60
Đoạn thứ 16: Kể dăm ba tích về lòng sốt mến mà làm lễ mỗi ngày, và phải có lòng cung kính mà làm việc trọng ấy là thể nào 71
QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY  
GIẢNG NHÂN VÌ Ý NÀO ĐÃ LẬP RA NHÀ CHUNG, NHÀ DÒNG BÊN PHƯƠNG ĐÔNG NÀY, CÙNG GIẢNG NHỮNG LẼ CHO ĐƯỢC LÀM NÊN CÁC VIỆC ĐÃ ĐỊNH KHI LẬP RA NHỮNG NHÀ NÀY
Đoạn thứ nhất: Giảng vì ý nào mà lập nhà thầy, nhà dòng ở nước này 173
Đoạn thứ hai: Giảng về sự giúp người ta rỗi linh hồn là việc trọng, việc có công trước mặt Đức Chúa Trời  177
Đoạn thứ ba: Giảng về sự giúp người ta rỗi linh hồn, là việc kẻ đã dâng mình trong nhà  Đức Chúa Trời hết thay thảy, chẳng từ ai 184
Đoạn thứ bốn: Cho được làm việc đã định trong nhà Đức Chúa Trời , là giúp ta rỗi linh hồn, thì phải sắm sửa nhân đức cho sẵn, là sự cần dường nào 194
Đoạn thứ năm: Giảng dù ta giúp việc linh hồn người ta, thìg cũng chẳng nên bỏ việc coi sóc linh hồn mình, mà lại ta càng phải sôt sắng đi đàng nhân đức một ngày một hơn 207
Đoạn thứ sáu: Giảng ta phải giữ kẻo đi lạc đàng khác, là bỏ việc coi sóc linh hồn người ta, vì rằng muốn coi sóc linh hồn mình 219
Đoạn thứ bảy: Giảng một hai lẽ để mà giúp kẻ có tính cả sợ, mà bỏ việc coi sóc linh hồn người ta, vì dái mất linh hồn mình 235
Đoạn thứ tám: Giảng về lẽ thứ nhất phải dùng, cho được làm ích cho linh hồn người ta, là giữ nết na, đi đàng nhân đức 250
Đoạn thứ chín: Giảng về lẽ thứ hai phải dùng, cho được giúp người ta rỗi linh hồn, là sự đọc kinh, nguyện ngắm 261
Đoạn thứ mười: Giảng về lẽ thứ ba cho được làm ích cho người ta, là lòng sôt sắng muốn người ta được rỗi linh hồn 277
Đoạn thứ 11: Giảng sự sốt sắng yêu thương linh hồn, là lẽ mạnh cho được giúp và làm ích cho người ta là thể nào 289
Đoạn thứ 12: Giảng ba lẽ sẽ giúp ta, cho được sốt sắng thương yêu linh hồn người ta 297
Đoạn thứ 13: Giảng về sự sốt sắng việc linh hồn người ta. Có hai giống sốt sắng: một là sốt sắng lành, sốt sắng thật đẹp lòng Đức Chúa Trời; hai là sốt sắng xấu chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hai giống sốt sắng ấy khác nhau là thế nào 303
Đoạn thứ 14: Giảng một lẽ khác cho được làm nên việc về bậc ta, mà giúp linh hồn người ta, là xem linh hồn bề trong, đừng xem xác bề ngoài 308
Đoạn thứ 15: Giảng mọt lẽ có sức giúp ta, cho được làm ích cho linh hồn người ta, là kinh sợ đừng cậy sức mình, một cậy trông Đức Chúa Trời mà thôi 323
Đoạn thứ 16: Giảng về sự cậy trông Đức Chúa Trời, là lẽ mạnh cho được ăn mày nhiều bởi Đức Chúa Trời mà ra 344
Đoạn thứ 17: Giảng về sự nghi nan chẳng cậy trông Đức Chúa Trời, thì mất lòng Đức Chúa Trời là dường nào 352
Đoạn thứ 18: Giảng dù khi thấy mình chẳng được làm ích cho linh hồn người ta là bao nhiêu, thì cũng chẳng nên ngã lòng 357