Sách truyện các Thánh. Tháng năm
Tác giả: Joseph Marie Bigollet Kính, MEP
Ký hiệu tác giả: KIN
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S26
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002031
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 569
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ngày mồng 1: Ông Thánh Philiphe và ông Thánh Giacobe Tông đồ 15
Ngày mồng 2: Ông Thánh Atanasio vít vồ đốctore 22
Ngày mồng 2: Ba ông Thánh binh là Âucutinh Huy, Nicolao Thể và Dominhgo Đạt tử vì đạo 32
Ngày mồng 3: Lễ tìm được câu rút Thánh Đức Chúa Giêsu  50
Ngày mồng 3: Ông Thánh Alesanri Pha pha tử vì đạo 54
Ngày mồng 4: Bà Thánh Mônica goá 61
Ngày mồng 5: Ông Thánh Phio thứ năm Pha pha 69
Ngày mồng 6: Bà Thánh Êmilia đồng trinh 76
Ngày mồng 7: Ông Thánh Tanilao vít vồ tử vì đạo 83
Ngày mồng 8: Đức Thánh Thiên Thần Mighe hiện ra 91
Ngày mồng 8: Bà Giuanna đồng trinh cứu nước Phalansa 93
Ngày mồng 9: Ông Thánh Phaconio tu hành  101
Ngày mồng 9: Ông Thánh Giuse Hiển Dòng ông Thánh Domingo tử vì đạo 109
Ngày mồng 10: Ông Thánh Isidoro 115
Ngày 11: Bà Thánh Xulana đồng trinh 123
Ngày 12: Bà Thánh Đômitila đồng trinh và hai đầy tớ tử vì đạo 130
Ngày 13: Ông Thánh Ềidio thầy dòng 137
Ngày 14: Ông Thánh Bôniphaxio tử vì đạo 146
Ngày 15: Ông Thánh Giuong Xalato lập dòng 154
Ngày 16: Ông Thánh Simong Toco thầy cả 162
Ngày 17: Ông Thánh Phacali thầy dòng 169
Ngày 18: Ông Thánh Venangxio tử vì đạo 176
Ngày 19: Ông Thánh Thêodoto và bảy người nữ đồng trinh tử vì đạo 181
Ngày 20: Ông Thánh Bênadino thầy cả 187
Ngày 21: Ông Thánh Giuong Nêbomotheno chịu chết vì ấn toà giải tội 194
Ngày 22: Bà Thánh Giula đồng trinh tử vì đạo  201
Ngày 23: Ông Thánh Cariphino thầy dòng 207
Ngày 24: Ông Thánh Ivo thầy cả 215
Ngày 25: Ông Thánh Ghêregorio thứ bảy Pha pha  221
Ngày 25: Ông Thánh Dominhgo Minh vít vồ Dòng ông Thánh Dominhgo tử vì đạo 229
Ngày 25: Ông Thánh Phanchico Chiếu tử vì đạo 237
Ngày 26: Ông Thánh Philiphe Nêrio thầy cả 244
Ngày 27: Ông Thánh Bêda thầy cả đốctore 253
Ngày 28: Ông Thánh Giuong đệ Rôxi thầy cả 258
Ngày 29: Bà Thánh Maria Madalena đệ Phaxi đồng trinh 264
Ngày 30: Ông Thánh Huberito tu hành  273
Ngày 31: Bà Thánh Angiela Merixi đồng trinh lập dòng 280