Sách các phép
Tác giả: Gm. Hilario de Jesu
Ký hiệu tác giả: JE-H
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S8
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002116
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002117
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002251
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Mấy lời giới thiệu 5
2. Nghĩa chung (Tựa) 179
3. Phần thứ nhất 172
- Thứ tự Thánh Lễ Misa (Ordo Missae) 171
- Lễ qui (Canon Missae) 117
- Bài tiền ngôn Tin Mừng (Thánh Gioan) 83
4. Phần thứ hai 79
- Kinh Phép Rửa tội trẻ con 78
- Lời giải tội 50
- Thứ tự khi cho người ta chịu lễ 48
- Thứ tự phải giữ khi làm phép Xức Dầu Thánh 44
- Phép phải giữ khi làm phép Sacaramentô Matrimoniô (Hôn phối) 25
5. Phụ trương: Các kinh đọc khi mặc áo lễ 15