Đề tỉnh linh mị. Thổi loa
Phụ đề: Quyển 1
Tác giả: Gm. Maxima Fernandez Định
Ký hiệu tác giả: DIN
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S123 - T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002078
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 721
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 11
Đoạn mở đàng 17
Đoạn thứ 1: Về việc thứ nhất phải làm cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là tin vững vàng Đức Chúa Giêsu ngự thật trong phép Mình Thánh 25
Điều Thứ 1 35
Điều Thứ  2 41
Đoạn thứ 2: Về thứ hai phải làm cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là thờ lạy Người 49
Đoạn thứ 3: Về việc thứ nhất phải làm cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là năng đến ra vào chầu Người 56
Điều Thứ 1 56
Điều Thứ 2 64
Điều Thứ 3 73
Điều Thứ 4 79
Điều Thứ 5 85
Điều Thứ 6 90
Điều Thứ 7 97
Điều Thứ 8 105
Điều Thứ 9 110
Điều Thứ 10 117
Điều Thứ 11 122
Điều Thứ 12 127
Đoạn thứ 4: Về việc thú bốn, người ta phải làm cho được kính mến Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là năng chịu lễ  134
Điều Thứ 1 135
Điều Thứ 2 143
Điều Thứ 3 151
Điều Thứ 4 157
Điều Thứ 5 164
Chú thích 173
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 338
Đoạn mở đàng 332
Đoạn thứ 1: Về việc thứ nhất phải làm cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là tin vững vàng Đức Chúa Giêsu ngự thật trong phép Mình Thánh 324
Điều Thứ 1 314
Điều Thứ  2 308
Đoạn thứ 2: Về thứ hai phải làm cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là thờ lạy Người 300
Đoạn thứ 3: Về việc thứ nhất phải làm cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là năng đến ra vào chầu Người 293
Điều Thứ 1 293
Điều Thứ 2 285
Điều Thứ 3 276
Điều Thứ 4 270
Điều Thứ 5 264
Điều Thứ 6 259
Điều Thứ 7 252
Điều Thứ 8 244
Điều Thứ 9 239
Điều Thứ 10 232
Điều Thứ 11 227
Điều Thứ 12 222
Đoạn thứ 4: Về việc thú bốn, người ta phải làm cho được kính mến Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là năng chịu lễ  215
Điều Thứ 1 214
Điều Thứ 2 206
Điều Thứ 3 198
Điều Thứ 4 192
Điều Thứ 5 185
Mục lục chung 341