Sách sấm truyền cũ
Tác giả: Gm. Phêrô Maria Đông M.E.P
Ký hiệu tác giả: DON
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S102
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002091
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 660
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 11
Tựa 21
Đoạn thứ nhất: Đức Chúa Trời tạo thiên lập địa 23
Đoạn thứ hai: Đức Chúa Trời cho ông A-dong là tổ tông loài người ta ở vườn vui vẻ, cùng sự Đức Chúa Trời tạo nên bà E-và 27
Đoạn thứ ba: Ông A-dong phạm tội 30
Đoạn thứ tư: Đức Chúa Trời luận phạt ông A-dong 34
Đoạn thứ năm: Ca-in là anh giết A-bi-lê là em 37
Đoạn thứ sáu: Ông No-e đóng tàu 41
Đoạn thứ bảy: Đại hồng thuỷ đến và ông No-e vào tàu 45
Đoạn thứ tám: Ông No-e ra khỏi tàu 48
Đoạn thứ chín: Ông No-e quở cùng xin Đức Chúa Trời phạt Cam là con 52
Đoạn thứ mười: Con cháu ông No-e xây tháp 55
Đoạn thứ 11: Đức Chúa Trời chọn ông Thánh A-ba-ra-ham 58
Đoạn thứ 12: Ông A-ba-ra-ham và ông Lót lìa nhau 62
Đoạn thứ 13: Ông a-ba-ra-ham chữa ông Lót 65
Đoạn thứ 14: Con tôi tớ bà Sa-ra là A-ga-ri bỏ chủ nhà mà trốn đi 68
Đoạn thứ 15: bà Sa-ra chịu thai ông I-gia-ác 70
Đoạn thứ 16: Nói về sự chịu tội dân thành Sô-du-ma 74
Đoạn thứ 17: Thánh Thiên Thần đốt thành Sô-du-ma 77
Đoạn thứ 18: Vua A-bi-mê-léc phải Đức Chúa Trời phạt 80
Đoạn thứ 19: Bà Sa-ra sinh được con là I-gia-ác 83
Đoạn thứ 20: Ông A-ba-ra-ham dọn giết con làm của tế lễ Đức Chúa Trời 87
Đoạn thứ 21: Bà Sa-ra sinh thì 90
Đoạn thứ 22: Ông I-gia-ác lấy vợ 94
Đoạn thứ 23: bà Re-bích-ca sinh đôi 98
Đoạn thứ 24: Ông I-gia-ác làm phép cùng chúc sự lành cho ông Gia-cop 101
Đoạn thứ 25: Ông Gia-cop trốn sang nước Mê-sô-phô-ta-mi-a 105
Đoạn thứ 26: Ông Gia-cop lấy vợ 108
Đoạn thứ 27: Ông Ê-giau trở về nhà quê 111
Đoạn thứ 28: Ông E-giau làm lành cùng ông Gia-cop 114
Đoạn thứ 29: Con cái ông Gia-cop phải khốn 117
Đoạn thứ 30: Con cái ông Gia-cop bán em là ông Giuse 121
Đoạn thứ 31: Ông Giu-se giữ lòng sạch sẽ 124
Đoạn thứ 32: Ông Giu-se được lên chức trọng 128
Đoạn thứ 33: Ông Giu-se thấy các anh người 132
Đoạn thứ 34: Ông Giu-se tỏ mình cho các anh biết 136
Đoạn thứ 35: Ông Gia-cop trẩy sang nước I-chi-tô 139
Đoạn thứ 36: Những bà sinh nước I-chi-tô cứu lấy dân I-dút-ra-ê-li 142
Đoạn thứ 37: Con gái vua Pha-ra-ô chữa ông Mai-sen cho khỏi chết dưới sông 146
Đoạn thứ 38: Ông Mai-sen thấy lửa trong bụi gai 150
Đoạn thứ 39: Ông Mai-sen đến trước mặt vua Pha-ra-ô mà xin tha dân I-dút-ra-ê-li 154
Đoạn thứ 40: Kể những phép lại Đức Chúa Trời dùng mà phạt nước I-chi-tô 158
Đoạn thứ 41: Quân I-dút-ra-ê-li ăn thịt con chiên 162
Đoạn thứ 42: Dân I-dút-ra-ê-li qua biển đỏ 166
Đoạn thứ 43: Đức Chúa Trời ban man-na trên rừng 170
Đoạn thứ 44: Ông Mai-sen đánh hòn đá cho nước chảy ra 173
Đoạn thứ 45: Quân I-dút-ra-ê-li đánh được giặc A-ma-léc 176
Đoạn thứ 46: Đức Chúa Trời phán truyền Mười sự răn 179
Đoạn thứ 47: Dân I-dút-ra-ê-li thờ lạy con bò vàng 183
Đoạn thứ 48: Đức Chúa Trời dạy làm hai bia khác 186
Đoạn thứ 49: Ông Mai-sen làm nhà xếp 190
Đoạn thứ 50: Ông Mai-sen làm hòm bia Thánh 193
Đoạn thứ 51: Ông Mai-sen làm bàn thờ dâng bánh 197
Đoạn thứ 52: Ông Mai-sen làm chân nến vàng bảy ngọn 200
Đoạn thứ 53: Ông Mai-sen làm bàn thờ dâng hương 203
Đoạn thứ 54: Ông Mai-sen sắm áo cho các thầy cả về bậc dưới 205
Đoạn thứ 55: Na-đa-ba cùng A-bi-u phải phạt 208
Đoạn thứ 56: Kẻ đã nói phạm danh Đức Chúa Trời phải ném đá tới chết 212
Đoạn thứ 57: Ông Mai-sen sai mười hai người đi xem đất 215
Đoạn thứ 58: Cô-rê, Đa-than và A-bi-ron phải phạt 218
Đoạn thứ 59: Nói về sự con rắn đồng 222
Đoạn thứ 60: Thằng ba-la-ham chẳng được rửa chân Đức Chúa Trời 225
Đoạn thứ 61: Ông Mai-sen sinh thì 229
Đoạn thứ 62: Dân I-dút-ra-ê-li qua sông Dô-đa-nô 233
Đoạn thứ 63: Dân I-dút-ra-ê-li phá thành Giê-ri-cô 235
Đoạn thứ 64: Dân I-dút-ra-ê-li phá thành gọi là Hai 239
Đoạn thứ 65: Ông Giu-su-ê khiến mặt trời đứng lại 242
Đoạn thứ 66: Ông Giu-su-ê sinh thì 246
Đoạn thứ 67: Dân Giu-dêu giết được quan tướng Xi-sa-ra 249
Đoạn thứ 68: Ông Giê-đê-ôn dâng của lễ 253
Đoạn thứ 69: Ông Giê-rê-ôn lại xin Đức Chúa Trời làm phép lạ nữa 257
Đoạn thứ 70: Ông Giê-rê-ôn tuyển binh đi đánh giặc 260
Đoạn thứ 71: Ông Giê-đê-ôn dẹp được quân Ma-đi-an 263
Đoạn thứ 72: Đứa nghịch tên là A-bi-lê-méc phải chết 267
Đoạn thứ 73: Truyện ông Dép-tê bội khấn 271
Đoạn thứ 74: Sinh nhật ông Sam-song 274
Đoạn thứ 75: Ông Sam-song dẹp được quân Phi-li-tinh 278
Đoạn thứ 76: Quân Phi-li-tinh canh giữ thành Ga-da cho bắt được ông Sam-song 281
Đoạn thứ 77: Ông Sam-song sinh thì 284
Đoạn thứ 78: Vợ một người về họ ông Lê-vi phải sự hoạn nạn 288
Đoạn thứ 79: Mười một họ phạt họ Ben-gia-min 291
Đoạn thứ 80: Có một bà tên là Rút theo bà No-e-mi 295
Đoạn thứ 81: Ông Bô-ô-dút cưới lấy bà Rút làm vợ 299
Đoạn thứ 82: Bà An-na dâng con tên là Sa-mô-ê-li cho Đức Chúa Trời 303
Đoạn thứ 83: Đức Chúa Trời phạt ông Hê-li 307
Đoạn thứ 84: Đức Chúa Trời phạt bụt Đa-gôn 310
Đoạn thứ 85: Quân Phi-li-tinh đem trả Hòm Bia Thánh 313
Đoạn thứ 86: Quân Phi-li-tinh bại trận 317
Chú thích 321
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 636
Tựa 626
Đoạn thứ nhất: Đức Chúa Trời tạo thiên lập địa 624
Đoạn thứ hai: Đức Chúa Trời cho ông A-dong là tổ tông loài người ta ở vườn vui vẻ, cùng sự Đức Chúa Trời tạo nên bà E-và 620
Đoạn thứ ba: Ông A-dong phạm tội 617
Đoạn thứ tư: Đức Chúa Trời luận phạt ông A-dong 613
Đoạn thứ năm: Ca-in là anh giết A-bi-lê là em 610
Đoạn thứ sáu: Ông No-e đóng tàu 606
Đoạn thứ bảy: Đại hồng thuỷ đến và ông No-e vào tàu 602
Đoạn thứ tám: Ông No-e ra khỏi tàu 599
Đoạn thứ chín: Ông No-e quở cùng xin Đức Chúa Trời phạt Cam là con 595
Đoạn thứ mười: Con cháu ông No-e xây tháp 592
Đoạn thứ 11: Đức Chúa Trời chọn ông Thánh A-ba-ra-ham 589
Đoạn thứ 12: Ông A-ba-ra-ham và ông Lót lìa nhau 585
Đoạn thứ 13: Ông a-ba-ra-ham chữa ông Lót 582
Đoạn thứ 14: Con tôi tớ bà Sa-ra là A-ga-ri bỏ chủ nhà mà trốn đi 579
Đoạn thứ 15: bà Sa-ra chịu thai ông I-gia-ác 577
Đoạn thứ 16: Nói về sự chịu tội dân thành Sô-du-ma 573
Đoạn thứ 17: Thánh Thiên Thần đốt thành Sô-du-ma 570
Đoạn thứ 18: Vua A-bi-mê-léc phải Đức Chúa Trời phạt 567
Đoạn thứ 19: Bà Sa-ra sinh được con là I-gia-ác 564
Đoạn thứ 20: Ông A-ba-ra-ham dọn giết con làm của tế lễ Đức Chúa Trời 560
Đoạn thứ 21: Bà Sa-ra sinh thì 557
Đoạn thứ 22: Ông I-gia-ác lấy vợ 553
Đoạn thứ 23: bà Re-bích-ca sinh đôi 549
Đoạn thứ 24: Ông I-gia-ác làm phép cùng chúc sự lành cho ông Gia-cop 546
Đoạn thứ 25: Ông Gia-cop trốn sang nước Mê-sô-phô-ta-mi-a 542
Đoạn thứ 26: Ông Gia-cop lấy vợ 539
Đoạn thứ 27: Ông Ê-giau trở về nhà quê 536
Đoạn thứ 28: Ông E-giau làm lành cùng ông Gia-cop 533
Đoạn thứ 29: Con cái ông Gia-cop phải khốn 530
Đoạn thứ 30: Con cái ông Gia-cop bán em là ông Giuse 526
Đoạn thứ 31: Ông Giu-se giữ lòng sạch sẽ 523
Đoạn thứ 32: Ông Giu-se được lên chức trọng 519
Đoạn thứ 33: Ông Giu-se thấy các anh người 515
Đoạn thứ 34: Ông Giu-se tỏ mình cho các anh biết 511
Đoạn thứ 35: Ông Gia-cop trẩy sang nước I-chi-tô 508
Đoạn thứ 36: Những bà sinh nước I-chi-tô cứu lấy dân I-dút-ra-ê-li 505
Đoạn thứ 37: Con gái vua Pha-ra-ô chữa ông Mai-sen cho khỏi chết dưới sông 501
Đoạn thứ 38: Ông Mai-sen thấy lửa trong bụi gai 497
Đoạn thứ 39: Ông Mai-sen đến trước mặt vua Pha-ra-ô mà xin tha dân I-dút-ra-ê-li 493
Đoạn thứ 40: Kể những phép lại Đức Chúa Trời dùng mà phạt nước I-chi-tô 489
Đoạn thứ 41: Quân I-dút-ra-ê-li ăn thịt con chiên 485
Đoạn thứ 42: Dân I-dút-ra-ê-li qua biển đỏ 481
Đoạn thứ 43: Đức Chúa Trời ban man-na trên rừng 477
Đoạn thứ 44: Ông Mai-sen đánh hòn đá cho nước chảy ra 474
Đoạn thứ 45: Quân I-dút-ra-ê-li đánh được giặc A-ma-léc 471
Đoạn thứ 46: Đức Chúa Trời phán truyền Mười sự răn 468
Đoạn thứ 47: Dân I-dút-ra-ê-li thờ lạy con bò vàng 464
Đoạn thứ 48: Đức Chúa Trời dạy làm hai bia khác 461
Đoạn thứ 49: Ông Mai-sen làm nhà xếp 457
Đoạn thứ 50: Ông Mai-sen làm hòm bia Thánh 454
Đoạn thứ 51: Ông Mai-sen làm bàn thờ dâng bánh 450
Đoạn thứ 52: Ông Mai-sen làm chân nến vàng bảy ngọn 447
Đoạn thứ 53: Ông Mai-sen làm bàn thờ dâng hương 444
Đoạn thứ 54: Ông Mai-sen sắm áo cho các thầy cả về bậc dưới 442
Đoạn thứ 55: Na-đa-ba cùng A-bi-u phải phạt 439
Đoạn thứ 56: Kẻ đã nói phạm danh Đức Chúa Trời phải ném đá tới chết 435
Đoạn thứ 57: Ông Mai-sen sai mười hai người đi xem đất 432
Đoạn thứ 58: Cô-rê, Đa-than và A-bi-ron phải phạt 429
Đoạn thứ 59: Nói về sự con rắn đồng 425
Đoạn thứ 60: Thằng ba-la-ham chẳng được rửa chân Đức Chúa Trời 422
Đoạn thứ 61: Ông Mai-sen sinh thì 418
Đoạn thứ 62: Dân I-dút-ra-ê-li qua sông Dô-đa-nô 414
Đoạn thứ 63: Dân I-dút-ra-ê-li phá thành Giê-ri-cô 412
Đoạn thứ 64: Dân I-dút-ra-ê-li phá thành gọi là Hai 408
Đoạn thứ 65: Ông Giu-su-ê khiến mặt trời đứng lại 405
Đoạn thứ 66: Ông Giu-su-ê sinh thì 401
Đoạn thứ 67: Dân Giu-dêu giết được quan tướng Xi-sa-ra 398
Đoạn thứ 68: Ông Giê-đê-ôn dâng của lễ 394
Đoạn thứ 69: Ông Giê-rê-ôn lại xin Đức Chúa Trời làm phép lạ nữa 390
Đoạn thứ 70: Ông Giê-rê-ôn tuyển binh đi đánh giặc 387
Đoạn thứ 71: Ông Giê-đê-ôn dẹp được quân Ma-đi-an 384
Đoạn thứ 72: Đứa nghịch tên là A-bi-lê-méc phải chết 380
Đoạn thứ 73: Truyện ông Dép-tê bội khấn 376
Đoạn thứ 74: Sinh nhật ông Sam-song 373
Đoạn thứ 75: Ông Sam-song dẹp được quân Phi-li-tinh 369
Đoạn thứ 76: Quân Phi-li-tinh canh giữ thành Ga-da cho bắt được ông Sam-song 366
Đoạn thứ 77: Ông Sam-song sinh thì 363
Đoạn thứ 78: Vợ một người về họ ông Lê-vi phải sự hoạn nạn 359
Đoạn thứ 79: Mười một họ phạt họ Ben-gia-min 356
Đoạn thứ 80: Có một bà tên là Rút theo bà No-e-mi 352
Đoạn thứ 81: Ông Bô-ô-dút cưới lấy bà Rút làm vợ 348
Đoạn thứ 82: Bà An-na dâng con tên là Sa-mô-ê-li cho Đức Chúa Trời 344
Đoạn thứ 83: Đức Chúa Trời phạt ông Hê-li 340
Đoạn thứ 84: Đức Chúa Trời phạt bụt Đa-gôn 337
Đoạn thứ 85: Quân Phi-li-tinh đem trả Hòm Bia Thánh 334
Đoạn thứ 86: Quân Phi-li-tinh bại trận 330