Cấm phòng cho bổn đạo
Tác giả: Phêrô Maria Lương M.E.P
Ký hiệu tác giả: LUO
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S71 - T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002089
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 13
Tựa 19
Phần Thứ Nhất:  
Ngày thứ nhất, ban sớm mai ngắm về sự cấm phòng là thể nào 25
Ngày thứ nhất, ban chiều hôm ngắm về sự Đức Chúa Trời có ý nào mà dựng nên loài người ta 37
Ngày thứ hai, ban sớm mai ngắm về những kẻ giãn sự lo việc rỗi linh hồn ra rầy mai, thì liều mình sa địa ngục 51
Ngày thứ hai, ban chiều hôm ngắm về tội trọng rất trái nghịch và phạm đến Đức Chúa Trời rất nặng là dường nào 66
Ngày thứ ba, ban sớm mai ngắm về những sự dữ cũng những sự thiệt hại bởi tội trọng mà ra 76
Ngày thứ ba, ban chiều hôm ngắm về sự Đức Chúa Trời phạt tội trọng là thế nào 86
Ngày thứ tư, ban sớm mai ngắm về đôi ba tội trọng quen gọi là cửa địa ngục 95
Ngày thứ tư, ban chiều hôm ngắm về tội mọn 109
Ngày thứ năm, ban sớm mai ngắm về sự chết 119
Ngày thứ năm, ban chiều hôm còn ngắm về sự chết 128
Chú thích 141
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 272
Tựa 266
Phần Thứ Nhất:  
Ngày thứ nhất, ban sớm mai ngắm về sự cấm phòng là thể nào 260
Ngày thứ nhất, ban chiều hôm ngắm về sự Đức Chúa Trời có ý nào mà dựng nên loài người ta 248
Ngày thứ hai, ban sớm mai ngắm về những kẻ giãn sự lo việc rỗi linh hồn ra rầy mai, thì liều mình sa địa ngục 234
Ngày thứ hai, ban chiều hôm ngắm về tội trọng rất trái nghịch và phạm đến Đức Chúa Trời rất nặng là dường nào 219
Ngày thứ ba, ban sớm mai ngắm về những sự dữ cũng những sự thiệt hại bởi tội trọng mà ra 209
Ngày thứ ba, ban chiều hôm ngắm về sự Đức Chúa Trời phạt tội trọng là thế nào 199
Ngày thứ tư, ban sớm mai ngắm về đôi ba tội trọng quen gọi là cửa địa ngục 190
Ngày thứ tư, ban chiều hôm ngắm về tội mọn 176
Ngày thứ năm, ban sớm mai ngắm về sự chết 166
Ngày thứ năm, ban chiều hôm còn ngắm về sự chết 157
Mục lục chung 275