Sách truyện các Thánh. Tháng tư
Tác giả: Joseph Marie Bigollet Kính, MEP
Ký hiệu tác giả: KIN
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S22
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002032
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 523
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục tháng abiriles (Aprilis)  
Ngày mồng một: Kính ông Thánh Tremphilithianôvít vồ truyện 11
Ngày mồng hai: Kính ông Thánh Phanchico đệ Phaola lập dòng truyện 19
Ngày mồng ba: Kính năm dấu bà Thánh Catarina Dòng thứ ba ông Thánh Dominhgô truyện 28
Ngày mồng bốn: Kính ông Thánh Isiđôrô vít vồ đốctôrê truyện 32
Ngày mồng năm: Kính ông Thánh Vincentê Phêrêđii Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgô truyện 38
Ngày mồng sáu: Kính ông Thánh Sôtiđôrô Pha pha tử vì đạo truyện 56
Ngày mồng bảy: Kính ông Thánh Kêlêtô Pha pha tử vì đạo truyện 61
Ngày mồng tám: Kính ông Thánh Alet Sandođô pha pha và ông Thánh Ebiênthiô cùng ông Thánh Tyôdolô tử vì đạo truyện 66
Ngày mồng chín: Kính ông Thánh Antôniô Phabôn Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgô truyện 70
Ngày mồng mười: Kính ông Thánh Antôniô tử vì đạo Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgô truyện 79
Ngày mười một: Kính ông Thánh Lêô phapha đốctôrê truyện 85
Ngày mười hai: Kính ông Thánh Aliphiô vít vồ truyện 94
Ngày mười ba: Kính bà Thánh Margarita đồng trinh Dòng thứ ba ông Thánh Dominhgô truyện 102
Ngày mười bốn: Kính ông Thánh Phê rô Ngôn r tha lê Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgô truyện 109
Ngày mười lăm: Kính ông Thánh Ermênê Khilôdô vua tử vì đạo truyện 121
Ngày mười sáu: Kính ông Thánh Typhôrthiô, ông thánh valêrianô, ông thánh Valêrianô, ông thánh Macxi  mô tử vì đạo truyện 127
Ngày mười bảy: Kính bà Thánh Calađa góa Dòng thứ hai ông Thánh Dominhgô truyện 135
Ngày mười tám: Kính ông Thánh Anithitô pha pha tử vì đạo truyện 143
Ngày mười chín: Kính ông Thánh Phiđêly tử vì đạo truyện 149
Ngày hai mươi: Kính bà Thánh Inê đồng trinh Dòng thứ hai ông Thánh Dominhgô truyện 157
Ngày 21: Kính ông Thánh Ba tô la mi êu Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgô tử vì đạo truyện 171
Cũng một ngày 21: Kính ông Thánh Anxilômô vítvồ đốctôrê truyện 179
Ngày 22: Kính ông Thánh Tuô pha pha tử vì đạo truyện 188
Ngày 23: Kính ông Thánh Khêrkhi ô tử vì đạo truyện  194
Ngày 24: Kính mão gai Đức Chúa Giêsu truyện 206
Cũng một ngày 24: Kính ông Thánh Adalober tôvítvồ tử vì đạo truyện 213
Ngày 25: Kính ông Thánh Marcô Evan truyện 217
Ngày 26: Kính ông Thánh Dominh gô, ông Thánh Ghêrêgôriô Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgô truyện 224
Cùng một ngày 26: Kính ông Thánh Marthilinô pha pha tử vì đạo truyện 230
Ngày 27: Kính ông Thánh Turibiô vít vồ truyện 238
Ngày 28: Kính ông Thánh Bảo Lộc Câu rút lập dòng truyện 245
Cùng một ngày 28: Kính ông Thánh Vitaly tử vì đạo truyện 257
Ngày 29: Kính ông Thánh Phêrô tử vì đạo Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgô truyện 262
Ngày 30: Kính bà Thánh Catarina đệ Si ê na đồng trinh, Dòng thứ ba ông Thánh Dominhgô truyện 270
Ngày lễ cả thứ ba sau lễ Phục Sinh: Kính ông Thánh Giuse bầu cử truyện 293