Sách Thánh tức là sách truyện các Thánh. Tháng tám
Tác giả: Gm. Dominique Marti Gia
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S38
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002070
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 592
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 9
Ngày mồng một: Kính lòi tói ông Thánh Phê-rô Tông đồ truyện 15
Ngày mồng hai: Kính bà Thánh Lôanna là mẹ ông Thánh Dominhgo truyện 21
Ngày mồng ba: Kính lễ tìm thấy xác ông Thánh Têvọng truyện 27
- Kính ông Thánh Tê vọng Pha pha thứ nhất tử vì đạo truyện 33
Ngày mồng bốn: Kính ông Thánh Dominhgo lập dòng truyện 39
Ngày mồng năm: Kính lễ làm phép đền thờ cả Rất Thánh Đức Bà trên núi truyện 50
Ngày mồng sáu: Kính lễ Đức Chúa Giêsu tỏ sự sáng mình ra truyện 56
- Kính ông Thánh  Giếtsto Pha pha thứ hai, cùng các bạn tử vì đạo truyện 62
Ngày mồng bảy: Kính ông Thánh Casietano lập dòng truyện 66
- Kính ông Thánh Dônato ví vồ tử vì đạo truyện 74
Ngày mồng tám: Kính ông Thánh Aucutinh vít vồ Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgo truyện 79
Ngày mồng chín: Kính ông Thánh Gioan đệ Saliveno Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgo truyện 86
- Kính ông Thánh Romano tử vì đạo truyện 93
Ngày mồng mười: Kính ông Thánh Laosenso tử vì đạo truyện 97
Ngày 11: Kính ông Thánh Tiborthio cùng bà Thánh Susanna đồng trinh tử vì đạo truyện 106
Ngày 12: Kính bà Thánh Calada đồng trinh truyện 112
Ngày 13: Kính ông Thánh Ibolito cùng các bạn tử vì đạo truyện 118
Ngày 14: Kính các Thánh Macabeo tử vì đạo truyện 123
Ngày 15: Kính lễ Đức Bà hồn và xác lên trời truyện 131
- Kính ông Thánh Gioan Kim là cha Rất Thánh Đức Bà truyện 141
Ngày 16: Kính ông Thánh Giasinhto Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgo truyện 147
Ngày 17: Kính bà Thánh Êmilia đồng trinh Dòng thứ ba ông Thánh Dominhgo truyện 155
Ngày 18: Kính ông Thánh Dokơ truyện 159
- Kính ông Thánh Agaphito tử vì đạo truyện 171
Ngày 19: Kính ông Thánh Alephongso Lygorio ví vồ đốc-tô-rê lập dòng truyện 175
Ngày 20: Kính ông Thánh Bênadu Abade đốctore truyện 183
Ngày 21: Kính bà Thánh Lôanna Phanchica goá lập dòng truyện 190
Ngày 22: Kính bà Thánh Calada Môntiphalasco đồng trinh truyện 196
Ngày 23: Kính ông Thánh Giacobe đệ Mivania dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgo truyện 206
Ngày 24: Kính ông Thánh Batolamieu Tông đồ cả truyện 212
Ngày 25: Kính ông Thánh Lui vua truyện 220
Ngày 26: Kính ông Thánh Philiphe Bênithio truyện 228
- Kính ông Thánh Thêthidino Pha pha thứ nhất tử vì đạo truyện 234
Ngày 27: Kính ông Thánh Giuse Calasanthio lập dòng truyện 237
Ngày 28: Kính ông Thánh Âucutinh ví vồ đốctore truyện 243
Ngày 29: Kính ông Thánh Gioan Baotixita chịu chết vì sự lành truyện 262
Ngày 30: Kính bà Thánh Rôsa đồng trinh Dòng thứ ba ông Thánh Dominhgo truyện 268
Ngày 31: Kính ông Thánh Raymondu Nonnato truyện 284
Chú thích 291
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 586
Ngày mồng một: Kính lòi tói ông Thánh Phê-rô Tông đồ truyện 580
Ngày mồng hai: Kính bà Thánh Lôanna là mẹ ông Thánh Dominhgo truyện 574
Ngày mồng ba: Kính lễ tìm thấy xác ông Thánh Têvọng truyện 568
- Kính ông Thánh Tê vọng Pha pha thứ nhất tử vì đạo truyện 562
Ngày mồng bốn: Kính ông Thánh Dominhgo lập dòng truyện 556
Ngày mồng năm: Kính lễ làm phép đền thờ cả Rất Thánh Đức Bà trên núi truyện 544
Ngày mồng sáu: Kính lễ Đức Chúa Giêsu tỏ sự sáng mình ra truyện 538
- Kính ông Thánh  Giếtsto Pha pha thứ hai, cùng các bạn tử vì đạo truyện 532
Ngày mồng bảy: Kính ông Thánh Casietano lập dòng truyện 528
- Kính ông Thánh Dônato ví vồ tử vì đạo truyện 520
Ngày mồng tám: Kính ông Thánh Aucutinh vít vồ Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgo truyện 514
Ngày mồng chín: Kính ông Thánh Gioan đệ Saliveno Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgo truyện 506
- Kính ông Thánh Romano tử vì đạo truyện 498
Ngày mồng mười: Kính ông Thánh Laosenso tử vì đạo truyện 494
Ngày 11: Kính ông Thánh Tiborthio cùng bà Thánh Susanna đồng trinh tử vì đạo truyện 484
Ngày 12: Kính bà Thánh Calada đồng trinh truyện 478
Ngày 13: Kính ông Thánh Ibolito cùng các bạn tử vì đạo truyện 472
Ngày 14: Kính các Thánh Macabeo tử vì đạo truyện 466
Ngày 15: Kính lễ Đức Bà hồn và xác lên trời truyện 458
- Kính ông Thánh Gioan Kim là cha Rất Thánh Đức Bà truyện 448
Ngày 16: Kính ông Thánh Giasinhto Dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgo truyện 442
Ngày 17: Kính bà Thánh Êmilia đồng trinh Dòng thứ ba ông Thánh Dominhgo truyện 434
Ngày 18: Kính ông Thánh Dokơ truyện 430
- Kính ông Thánh Agaphito tử vì đạo truyện 418
Ngày 19: Kính ông Thánh Alephongso Lygorio ví vồ đốc-tô-rê lập dòng truyện 414
Ngày 20: Kính ông Thánh Bênadu Abade đốctore truyện 406
Ngày 21: Kính bà Thánh Lôanna Phanchica goá lập dòng truyện 398
Ngày 22: Kính bà Thánh Calada Môntiphalasco đồng trinh truyện 392
Ngày 23: Kính ông Thánh Giacobe đệ Mivania dòng thứ nhất ông Thánh Dominhgo truyện 382
Ngày 24: Kính ông Thánh Batolamieu Tông đồ cả truyện 376
Ngày 25: Kính ông Thánh Lui vua truyện 368
Ngày 26: Kính ông Thánh Philiphe Bênithio truyện 360
- Kính ông Thánh Thêthidino Pha pha thứ nhất tử vì đạo truyện 354
Ngày 27: Kính ông Thánh Giuse Calasanthio lập dòng truyện 350
Ngày 28: Kính ông Thánh Âucutinh ví vồ đốctore truyện 344
Ngày 29: Kính ông Thánh Gioan Baotixita chịu chết vì sự lành truyện 324
Ngày 30: Kính bà Thánh Rôsa đồng trinh Dòng thứ ba ông Thánh Dominhgo truyện 318
Ngày 31: Kính ông Thánh Raymondu Nonnato truyện 302
Mục lục chung 559