Bà Thánh Đê, Cố Thánh Đắc, Cụ Thánh Hưởng
Tác giả: Gm. Pierre Marie Gendreau
Ký hiệu tác giả: GE-P
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S57
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002086
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002087
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002088
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích