Sửa lưỡi quyển
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S127
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002100
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Sửa lưỡi 9
Đoạn thứ sáu: Chớ nói gièm chê 11
Đoạn thứ bảy: Giảng chớ tỏ sự kín người ta ra. Đoạn thứ sáu trách kẻ nói gièm chê người ta. Bây giờ trách kẻ tỏ sự kín người ta 24
Đoạn thứ tám: Chớ cãi nhau quá lẽ, cùng chớ nói nhiều lời 33
Đoạn thứ chín: Chớ nói phỉnh phờ 41
Đoạn thứ mười: Chớ nói hư từ 43
Đoạn thứ 11: Giảng phải nói sự lành 48
Chú thích 60
BẢN CHỮ NÔM  
Sửa lưỡi 114
Đoạn thứ sáu: Chớ nói gièm chê 112
Đoạn thứ bảy: Giảng chớ tỏ sự kín người ta ra. Đoạn thứ sáu trách kẻ nói gièm chê người ta. Bây giờ trách kẻ tỏ sự kín người ta 99
Đoạn thứ tám: Chớ cãi nhau quá lẽ, cùng chớ nói nhiều lời 90
Đoạn thứ chín: Chớ nói phỉnh phờ 82
Đoạn thứ mười: Chớ nói hư từ 80
Đoạn thứ 11: Giảng phải nói sự lành 75
Mục lục chung 115