Các Thánh Truyện. Tháng ba
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S18
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002012
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002246
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mồng Một  
1. Ông Thánh Sibiveto truyện 15
2. Ông Thánh Siada vít vồ truyện 16
Mồng Hai  
3. Ông Thánh Êmitirio cùng ông Thánh  Ghêlerunio tử vì đạo 17
4. Ông Thánh Phôca tử vì đạo truyện 18
Mồng Ba  
Bà Thánh Cuniconda, vợ vua truyện 19
Mồng Bốn  
6. Ông Thánh Casimiro hoàng thái tử truyện 22
7. Ông Thánh Lusio Pha pha tử vì đạo truyện 28
Mồng Năm  
8. Ông Thánh Giuto cùng ông Thánh Phatori tử vì đạo truyện 29
Mồng Sáu  
9. Ông Thánh Gonon tử vì đạo truyện 33
10. Ông Thánh Rôke truyện 34
Mồng Bảy  
11. Ông Thánh Tôsoma đốc tore truyện 37
Mồng Tám  
12. Bà Thánh Bêbetua cùng bà Thánh Phêlichita tử vì đạo truyện 45
Mồng Chín  
13. Bốn mươi thánh truyện 48
Mồng Mười  
14. Bà Thánh Giêca truyện 55
Mười Một  
15. Ông Thánh Êulogieo tử vì đạo truyện 60
Mười Hai  
16. Ông Thánh Ghêregorio Pha pha truyện 62
Mười Ba  
17. Bà Thánh Êupharaxia đồng trinh truyện 71
Mười Bốn  
18. Ông Thánh Ariano tử vì đạo truyện 81
19. Ông Thánh Gôtrato tử vì đạo 82
Mười Lăm  
20. Ông Thánh Lonchico tử vì đạo truyện 83
Mười Sáu  
21. Ông Thánh Abaraong tu hành truyện 86
Mười Bảy  
22. Ông Thánh Phatrisio vít vồ truyện 95
Mười Tám  
23. Ông Thánh Doate vua tử vì đạo truyện 98
24. Ông Thánh Nasichau vít vồ tử vì đạo truyện 99
Mười Chín  
25. Ông Thánh Giuse truyện 100
Hai Mươi  
26. Ông Thánh Giuakinh truyện 103
Hai Mươi Mốt  
27. Ông Thánh Bento tu hành truyện 105
Hai Mươi Hai  
28. Bà t Lêa truyện 119
Hai Mươi Ba  
29. Bà Thánh Catarina đồng trinh truyện 124
Hai Mươi Bốn  
30. Ông Thánh Simong tử vì đạo truyện 130
Hai Mươi Lăm  
31. Ông Thánh Rimat là kẻ chịu chết vì Đức Chúa Giêsu  132
Hai Mươi Sáu  
32. Ông Thánh Lugiero vít vồ truyện 134
33. Ông Thánh Menna tử vì đạo truyện 135
Hai Mươi Bảy  
34. Ông Thánh Dopheto vít vồ truyện 138
35. Ông Thánh Maisen tu hành truyệnu 139
Hai Mươi Tám  
36. Ông Thánh Mátco vít vồ truyện 142
Hai Mươi Chín  
37. Ông Ieutasio tu hành truyện 142
Ba Mươi  
38. Ông Thánh Kirino tử vì đạo truyện 145
Ba Mươi Mốt  
39. Bà Thánh Babina đồng trinh tử vì đạo 147