Sách dạy tập đi đàng nhân đức lọn lành. Quyển XX & XXI
Tác giả: Alphonse Rodriguez, SJ
Ký hiệu tác giả: ROD
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S47
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002054
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 618
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích