Các Thánh truyện. Tháng tám
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S36
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002022
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 358
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mồng Một  
1. Ông Thánh Phêro khỏi tù rạc 7
2. Ông Thánh Têvong Pha pha tử vì đạo 9
Mồng Hai  
3. Lễ khi tìm được xác ông Thánh Tê vọng 15
Mồng Ba  
4. Lễ khi tìm được xác ông Thánh Tê vọng 17
Mồng Bốn  
5. Ông Thánh Duminh 21
Mồng Năm  
6. Lễ Đền Thánh Rất Thánh Đức Bà  32
Mồng Sáu  
7. Ông Thánh Sexito Pha pha tử vì đạo truyện 34
Mồng Bảy  
8. Ông Thánh Đônato vít vồ tử vì đạo 37
Mồng Tám  
9. Ông Thánh Sêriago cùng bạn tử vì đạo 39
Mồng Chín  
10. Ông Thánh Romong 41
Mồng Mười  
11. Ông Thánh Laosenso 43
Mười Một  
12. Ông Thánh Tivusio tử vì đạo 49
13. Bà Thánh Susana đồng trinh tử vì đạo 53
Mươi Hai  
14. Bà Thánh Calara đồng trinh truyện 57
Mười Ba  
15. Ông Thánh Hipholito tử vì đạo 61
16. Ông Thánh Casiano vít vồ tử vì đạo  63
Mười Bốn  
17. Ông Thánh Yéuibio tử vì đạo 64
18. Ông Thánh Tanilao 65
Mười Lăm  
19. Rất Thánh Đức Bà lên trời 71
Mười Sáu  
20. Ông Thánh Giasinhto 79
Mười Bảy  
21. Ông Thánh Mamanto tử vì đạo 84
22. Ông Thánh Gôubano 85
Mười Tám  
23. Ông Thánh Agabito 93
Mười Chín  
24. Ông Thánh Lui hoàng thái tử 96
Hai Mươi  
25. Ông Thánh Bênadu 102
Hai Mươi Mốt  
26. Bà Thánh Êlena 117
Hai Mươi Hai  
27. Ông Thánh Timotheu tử vì đạo 120
28. Ông Thánh Êpholito vít vồ chịu chết tử vì đạo  
29. Ông Thánh Siphoriano còn trẻ chịu chết ở nước Phalangsa 121
Hai Mươi Ba  
30. Ông Thánh Tê vọng vua 122
Hai Mươi Bốn  
31. Ông Thánh Batolamieu 129
Hai Mươi Lăm  
32. Ông Thánh Lui vua 136
Hai Mươi Sáu  
33. Ông Thánh Sepherino Pha pha tử vì đạo 149
34. Bà Thánh Thai 150
Hai Mươi Bảy  
35. Ông Thánh Sironio vít vồ 154
Hai Mươi Tám  
36. Ông Thánh Âucutinh 157
37. Igheregia làm lễ ông Thánh Êrimite tử vì đạo 165
Hai Mươi Chín  
38. Ông Thánh Giuong chịu chém 167
39. Bà Thánh Sabina tử vì đạo 170
Ba Mươi  
40. Ông Thánh Phêlise cùng bạn tử vì đạo 172
Ba Mươi Mốt  
41. Ông Thánh Giênisio làm trò tử vì đạo 173