Sách sấm truyền cũ
Tác giả: Gm. Phêrô Maria Đông M.E.P
Ký hiệu tác giả: DON
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S103 - T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002099
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 7
Đoạn thứ nhất: Ông Sa-mô-ê-li phong chức cho ông Sao-lê làm Vua 19
Đoạn thứ hai: Hai thầy tớ ông Giu-na-tha được trận 23
Đoạn thứ ba: Vua Sao-lê nhiêu sinh cho vua A-cáp 26
Đoạn thứ bốn: Đức Chúa Trời chọn ông Đa-vít lên làm vua 30
Đoạn thứ năm: Ông Đa-vít giết thằng Gô-li-át 34
Đoạn thứ sáu: Dân I-dút-ra-ê-li ngợi khen ông Đa-vít 37
Đoạn thứ bảy: Vua Sao-lê tìm giết ông Đa-vít 41
Đoạn thứ tám: Ông Giu-na-tha cùng ông Đa-vít lại giao thề cùng nhau 45
Đoạn thứ chín: Ông Đa-vít tha chẳng giết Na-ba-li 49
Đoạn thứ mười: Ông Đa-vít tha chẳng giết vua Sao-lê 52
Đoạn thứ 11: Quân A-ma-léc ăn cướp thành Xi-xê-léc 56
Đoạn thứ 12: Vua Sao-lê bại trận 59
Đoạn thứ 13: Quân Phi-li-tinh bêu đầu vua Sao-lê 63
Đoạn thứ 14: Ông Ô-gia phải phạt 66
Đoạn thứ 15: Vua Đa-vít lại rước Hòm Bia Thánh lần thứ hai 69
Đoạn thứ 16: Quan sứ vua Đa-vít phải xấu hổ 72
Đoạn thứ 17: Vua Đa-vít phạm tội 74
Đoạn thứ 18: Vua Đa-vít trở lại ăn năn tội 77
Đoạn thứ 19: Con đầu lòng vua Đa-vít phải chết khốn nạn 81
Đoạn thứ 20: Áp-sa-lon tử trận 85
Đoạn thứ 21: Đứa tướng nguỵ tên là Xê-ba phải chết 88
Đoạn thứ 22: Đức Chúa Trời phạt dân I-dút-ra-ê-li phải thần khí 92
Đoạn thứ 23: Vua Sa-lô-môn tức vị 95
Đoạn thứ 24: Vua Sa-lô-môn đoán kiện 99
Đoạn thứ 25: Vua Sa-lô-môn xây đền thờ Đức Chúa Trời 102
Đoạn thứ 26: Biển đồng vua Sa-lô-môn làm 105
Đoạn thứ 27: Vua Sa-lô-môn dâng đền thờ cho Đức Chúa Trời 108
Đoạn thứ 28: Bà hoàng hậu nước Sa-ba đến chầu Vua Sa-lô-môn 110
Đoạn thứ 29: Vua Sa-lô-môn phạm tội 113
Đoạn thứ 30: Triều đình tham nghị với vua Do-bô-am 116
Đoạn thứ 31: Đức Chúa Trời phạt ông tiên tri chẳng vâng lời Đức Chúa Trời 119
Đoạn thứ 32: Sam-bê-ri phải thiêu sinh 123
Đoạn thứ 33: Đức Chúa Trời khiến chim quạ đem của ăn cho ông tiên tri Ê-li-a 125
Đoạn thứ 34: Ông tiên tri Ê-li-a tế lễ Đức Chúa Trời 129
Đoạn thứ 35: Ông Ê-li-a trốn bà hoàng hậu 132
Đoạn thứ 36: Vua Giu-đa-phát là người rất nhân đức 136
Đoạn thứ 37: Vua A-cáp sinh thì 139
Điều Thứ 38: Đức Chúa Trời rước ông Ê-li-a lên trời 143
Đoạn thứ 39: Bốn mươi hai đứa trẻ phải gấu cắn chết 146
Đoạn thứ 40: Kể những phép lạ khác ông Ê-li-dêu đã làm 150
Đoạn thứ 41: Ông Ê-li-dêu chữa quan Na-a-man khỏi tật phong 153
Đoạn thứ 42: Vua nước Xi-ri-a vây bọc thành Xa-ma-ri-a 158
Đoạn thứ 43: Ông Ê-li-dêu truyền ngày mai rẻ gạo thóc 161
Đoạn thứ 44: Những con chó cắn xác bà hoàng hậu Giê-gia-bê-li 165
Đoạn thứ 45: Ông Ê-li-dêu sinh thì 169
Đoạn thứ 46: Thầy cả thứ nhất tên là Gia-ca-ri-a phải ném đá tới chết 173
Đoạn thứ 47: Vua A-ca-dút làm những sự dữ 177
Đoạn thứ 48: Vua Ê-giê-ki-a lên trị nước Giu-dêu 182
Đoạn thứ 49: Vua Sen-na-kê-ríp bị trận 185
Chú thích 189
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 374
Đoạn thứ nhất: Ông Sa-mô-ê-li phong chức cho ông Sao-lê làm Vua 362
Đoạn thứ hai: Hai thầy tớ ông Giu-na-tha được trận 358
Đoạn thứ ba: Vua Sao-lê nhiêu sinh cho vua A-cáp 355
Đoạn thứ bốn: Đức Chúa Trời chọn ông Đa-vít lên làm vua 351
Đoạn thứ năm: Ông Đa-vít giết thằng Gô-li-át 347
Đoạn thứ sáu: Dân I-dút-ra-ê-li ngợi khen ông Đa-vít 344
Đoạn thứ bảy: Vua Sao-lê tìm giết ông Đa-vít 340
Đoạn thứ tám: Ông Giu-na-tha cùng ông Đa-vít lại giao thề cùng nhau 336
Đoạn thứ chín: Ông Đa-vít tha chẳng giết Na-ba-li 332
Đoạn thứ mười: Ông Đa-vít tha chẳng giết vua Sao-lê 329
Đoạn thứ 11: Quân A-ma-léc ăn cướp thành Xi-xê-léc 325
Đoạn thứ 12: Vua Sao-lê bại trận 322
Đoạn thứ 13: Quân Phi-li-tinh bêu đầu vua Sao-lê 318
Đoạn thứ 14: Ông Ô-gia phải phạt 315
Đoạn thứ 15: Vua Đa-vít lại rước Hòm Bia Thánh lần thứ hai 312
Đoạn thứ 16: Quan sứ vua Đa-vít phải xấu hổ 309
Đoạn thứ 17: Vua Đa-vít phạm tội 307
Đoạn thứ 18: Vua Đa-vít trở lại ăn năn tội 304
Đoạn thứ 19: Con đầu lòng vua Đa-vít phải chết khốn nạn 300
Đoạn thứ 20: Áp-sa-lon tử trận 296
Đoạn thứ 21: Đứa tướng nguỵ tên là Xê-ba phải chết 293
Đoạn thứ 22: Đức Chúa Trời phạt dân I-dút-ra-ê-li phải thần khí 289
Đoạn thứ 23: Vua Sa-lô-môn tức vị 286
Đoạn thứ 24: Vua Sa-lô-môn đoán kiện 282
Đoạn thứ 25: Vua Sa-lô-môn xây đền thờ Đức Chúa Trời 279
Đoạn thứ 26: Biển đồng vua Sa-lô-môn làm 276
Đoạn thứ 27: Vua Sa-lô-môn dâng đền thờ cho Đức Chúa Trời 273
Đoạn thứ 28: Bà hoàng hậu nước Sa-ba đến chầu Vua Sa-lô-môn 271
Đoạn thứ 29: Vua Sa-lô-môn phạm tội 268
Đoạn thứ 30: Triều đình tham nghị với vua Do-bô-am 265
Đoạn thứ 31: Đức Chúa Trời phạt ông tiên tri chẳng vâng lời Đức Chúa Trời 262
Đoạn thứ 32: Sam-bê-ri phải thiêu sinh 258
Đoạn thứ 33: Đức Chúa Trời khiến chim quạ đem của ăn cho ông tiên tri Ê-li-a 256
Đoạn thứ 34: Ông tiên tri Ê-li-a tế lễ Đức Chúa Trời 252
Đoạn thứ 35: Ông Ê-li-a trốn bà hoàng hậu 249
Đoạn thứ 36: Vua Giu-đa-phát là người rất nhân đức 245
Đoạn thứ 37: Vua A-cáp sinh thì 242
Điều Thứ 38: Đức Chúa Trời rước ông Ê-li-a lên trời 238
Đoạn thứ 39: Bốn mươi hai đứa trẻ phải gấu cắn chết 235
Đoạn thứ 40: Kể những phép lạ khác ông Ê-li-dêu đã làm 231
Đoạn thứ 41: Ông Ê-li-dêu chữa quan Na-a-man khỏi tật phong 228
Đoạn thứ 42: Vua nước Xi-ri-a vây bọc thành Xa-ma-ri-a 223
Đoạn thứ 43: Ông Ê-li-dêu truyền ngày mai rẻ gạo thóc 220
Đoạn thứ 44: Những con chó cắn xác bà hoàng hậu Giê-gia-bê-li 216
Đoạn thứ 45: Ông Ê-li-dêu sinh thì 212
Đoạn thứ 46: Thầy cả thứ nhất tên là Gia-ca-ri-a phải ném đá tới chết 208
Đoạn thứ 47: Vua A-ca-dút làm những sự dữ 204
Đoạn thứ 48: Vua Ê-giê-ki-a lên trị nước Giu-dêu 199
Đoạn thứ 49: Vua Sen-na-kê-ríp bị trận 196
Mụ lục chung 375