Cấm phòng cho bổn đạo
Tác giả: Phêrô Maria Lương M.E.P
Ký hiệu tác giả: LUO
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S72 - T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002090
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 546
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢN QUỐC NGỮ  
Ngày thứ sáu, ban sớm mai ngắm về kẻ khô khan tội lỗi chết là thể nào 7
Ngày thứ sáu, ban chiều hôm ngắm về kẻ lành, kẻ nhân đức chết là thế nào 19
Ngày thứ bảy, ban sớm mai ngắm về sự phán xét riêng 29
Ngày thứ bảy, ban chiều hôm ngắm về sự phán xét chung 43
Ngày thứ tám, ban sớm mai ngắm về địa ngục cùng những hình khổ kẻ dữ phải chịu trong địa ngục là thể nào 58
Ngày thứ tám, ban chiều hôm ngắm về thiên đàng 76
Ngày thứ chín, ban sớm mai ngắm về phép Giải tội 90
Ngày thứ chín, ban chiều hôm ngắm về sự chịu lễ 101
Ngày thứ mười, ban sớm mai ngắm về những lẽ nào phải kính mến Đức Chúa Trời 115
Ngày thứ mười, ban chiều hôm ngắm vì những lẽ nào phải kính mến Rất Thánh Đức Bà 126
PHẦN THỨ HAI 136
Bài 1: Về việc rỗi linh hồn là việc trọng dường nào 137
Bài 2: Về nhân đức tin cùng về những dối trá nghịch cùng nhân đức tin 148
Bài 3: Về sự giữ ngày lễ 158
Bài 4: Về sự cha mẹ phải dạy dỗ con cái về phần linh hồn là thế nào 169
Bài 5: Về sự con cái phải thảo kính cha mẹ 177
Bài 6: Sau sự thương yêu kẻ nghịch cùng ta và tha cho kẻ làm mất lòng ta 186
Bài 7: Về sự phải xưng hết mọi tội trong mình ra cùng thầy cả, không được giấu tội nào. Vì Đức Chúa Giêsu và Thánh I-ghê-rê-gia đã truyền dạy, đã buộc nhặt làm vậy 197
Bài 8: Phải xưng hết mọi tội trọng mình ra cùng thầy cả trong toà giải tội. Đừng giấu tội nào, vì xưa nay các Thánh đã làm gương cho ta sự ấy 204
Bài 9: Về tội dâm dục 210
Bài 10: Về sự đền của người ta 221
Bài 11: Về những tội bề trong 233
Bài 12: Về những sự khốn khó người ta phải chịu ở đời này 244
Bài 13: Về sự giữ ơn Đức Chúa Trời cho vững vàng 258
Chú thích 271
BẢN CHỮ NÔM  
Ngày thứ sáu, ban sớm mai ngắm về kẻ khô khan tội lỗi chết là thể nào 538
Ngày thứ sáu, ban chiều hôm ngắm về kẻ lành, kẻ nhân đức chết là thế nào 526
Ngày thứ bảy, ban sớm mai ngắm về sự phán xét riêng 516
Ngày thứ bảy, ban chiều hôm ngắm về sự phán xét chung 502
Ngày thứ tám, ban sớm mai ngắm về địa ngục cùng những hình khổ kẻ dữ phải chịu trong địa ngục là thể nào 487
Ngày thứ tám, ban chiều hôm ngắm về thiên đàng 469
Ngày thứ chín, ban sớm mai ngắm về phép Giải tội 455
Ngày thứ chín, ban chiều hôm ngắm về sự chịu lễ 444
Ngày thứ mười, ban sớm mai ngắm về những lẽ nào phải kính mến Đức Chúa Trời 430
Ngày thứ mười, ban chiều hôm ngắm vì những lẽ nào phải kính mến Rất Thánh Đức Bà 419
PHẦN THỨ HAI 409
Bài 1: Về việc rỗi linh hồn là việc trọng dường nào 408
Bài 2: Về nhân đức tin cùng về những dối trá nghịch cùng nhân đức tin 397
Bài 3: Về sự giữ ngày lễ 387
Bài 4: Về sự cha mẹ phải dạy dỗ con cái về phần linh hồn là thế nào 376
Bài 5: Về sự con cái phải thảo kính cha mẹ 368
Bài 6: Sau sự thương yêu kẻ nghịch cùng ta và tha cho kẻ làm mất lòng ta 359
Bài 7: Về sự phải xưng hết mọi tội trong mình ra cùng thầy cả, không được giấu tội nào. Vì Đức Chúa Giêsu và Thánh I-ghê-rê-gia đã truyền dạy, đã buộc nhặt làm vậy 348
Bài 8: Phải xưng hết mọi tội trọng mình ra cùng thầy cả trong toà giải tội. Đừng giấu tội nào, vì xưa nay các Thánh đã làm gương cho ta sự ấy 341
Bài 9: Về tội dâm dục 335
Bài 10: Về sự đền của người ta 324
Bài 11: Về những tội bề trong 312
Bài 12: Về những sự khốn khó người ta phải chịu ở đời này 301
Bài 13: Về sự giữ ơn Đức Chúa Trời cho vững vàng 287
Mục lục chung 539