Cải táng hài cốt các Đấng tử đạo
Phụ đề: Tại hai giáo xứ Trung Thành và Hưng Nghĩa - Giáo phận Bùi Chu
Tác giả: Giáo phận Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: BUI
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S87
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002123
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002364
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002365
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
PHẦN 1: GIÁO XỨ TRUNG THÀNH 11
Nhất Dominhgô CHÂU án 19
Nhất Giuse NHƯỢNG án 22
Nhất Dominhgô KHANG án 24
Nhất Dominhgô THẾ án 26
Nhất Nicùlao THƯỚC án 28
Nhất Nicùlao LỰC án 30
Nhất Dominhgô TIẾU án 32
Nhất ông Dominhgô NGUYÊN án 34
Nhất ông Dominhgô THÁC án 36
Nhất Dominhgô QUỲNH án 38
Nhất Dominhgô ĐẠT án 40
Nhất Giuan HIỆU án 42
Nhất Dominhgô NGHIỄM án 44
Nhất Dominhgô HOAN án 47
Nhất Dominhgô CẦU án 48
Nhất Dominhgô CƯƠNG án 50
Nhất Dominhgô ĐỊNH án 52
Nhất Dominhgô ĐÀM án 54
Nhất Dominhgô KIỂU án 56
Nhất Giuan THIỆU án 58
Nhất Dominhgô HẠNH án 60
Nhất Dominhgô THỐNG án 62
Nhất Dominhgô THUẦN án 64
Nhất Dominhgô TĨNH án 65
PHẦN II: GIÁO XỨ HƯNG NGHĨA 71
Nhất ông Thánh Giu-sông Phê-rô THÉP án 72
Nhất ông Dominhgô THỊNH án 74
Nhất ông Barnabe Nhung án 76
Nhất ông Dominhgô HUYỀN án 78
Nhất ông Dominhgô LIÊM án 80
Nhất ông Dominhgô NGHI án 82
Nhất ông Dominhgô THỂ án 84
Nhất ông Dominhgô ĐẠT án 85
Nhất ông Phê-rô SỞ án 87
Nhất ông Tomaso ĐIỂM án 89
Nhất ông Dominhgô THỨ án 91
Nhất ông Nicùlao MƯỜI án 93
PHẦN III: GIÁO XỨ TRUNG THÀNH (lần thứ 2) 101
Chú thích 111
BẢN CHỮ NÔM  
PHẦN 1: GIÁO XỨ TRUNG THÀNH 208
Nhất Dominhgô CHÂU án 205
Nhất Giuse NHƯỢNG án 202
Nhất Dominhgô KHANG án 200
Nhất Dominhgô THẾ án 198
Nhất Nicùlao THƯỚC án 196
Nhất Nicùlao LỰC án 194
Nhất Dominhgô TIẾU án 192
Nhất ông Dominhgô NGUYÊN án 190
Nhất ông Dominhgô THÁC án 188
Nhất Dominhgô QUỲNH án 186
Nhất Dominhgô ĐẠT án 184
Nhất Giuan HIỆU án 182
Nhất Dominhgô NGHIỄM án 180
Nhất Dominhgô HOAN án 177
Nhất Dominhgô CẦU án 176
Nhất Dominhgô CƯƠNG án 174
Nhất Dominhgô ĐỊNH án 172
Nhất Dominhgô ĐÀM án 170
Nhất Dominhgô KIỂU án 168
Nhất Giuan THIỆU án 166
Nhất Dominhgô HẠNH án 164
Nhất Dominhgô THỐNG án 162
Nhất Dominhgô THUẦN án 160
Nhất Dominhgô TĨNH án 159
PHẦN II: GIÁO XỨ HƯNG NGHĨA 154
Nhất ông Thánh Giu-sông Phê-rô THÉP án 153
Nhất ông Dominhgô THỊNH án 151
Nhất ông Barnabe Nhung án 149
Nhất ông Dominhgô HUYỀN án 147
Nhất ông Dominhgô LIÊM án 145
Nhất ông Dominhgô NGHI án 143
Nhất ông Dominhgô THỂ án 141
Nhất ông Dominhgô ĐẠT án 140
Nhất ông Phê-rô SỞ án 138
Nhất ông Tomaso ĐIỂM án 136
Nhất ông Dominhgô THỨ án 134
Nhất ông Nicùlao MƯỜI án 132
PHẦN III: GIÁO XỨ TRUNG THÀNH (lần thứ 2) 124
Mục lục chung 209