Tông huấn Porta Fidei - Cánh cửa Đức tin
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu Tác giả: BEN
Dịch giả: Lm. Aug. Nguyễn Văn Trinh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008256
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 69
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008257
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 69
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008278
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 69
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích