Tông huấn hòa giải và sám hối - Reconciliatio et Paenitentia
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000409
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010338
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010339
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010340
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014313
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
- Nguồn gốc và ý nghĩa của văn kiện 5
- Một thế giới bị sâu xé 6
- Khát mong hòa giải 9
- Quan điểm của Thượng Hội Đồng 10
PHẦN I: BỔN PHẬN VÀ SỰ DẤN THÂN CỦA HỘI THÁNH 19
CHƯƠNG 1: DỤ NGÔN VỀ SỰ HÒA GiẢI 21
- Từ người em đã bị lạc mất 21
- … đến người anh ở nhà 22
CHƯƠNG 2: TÌM VỀ MỘT NGUỒN MẠCH CỦA SỰ HÒA GiẢI 25
- Dưới ánh sáng của Đức Ki-tô, Đấng Hòa giải 25
- Hội thánh Hòa giải 27
- Hội thánh được giao hòa 30
CHƯƠNG 3: SỰ KHỞI XƯỚNG CỦA THIÊN CHÚA VÀ TÁC VỤ CỦA HỘI THÁNH 33
- Sự hòa giải đến từ Thiên Chúa 33
- Hội Thánh, đại Bí tích Hòa giải 36
- Các phương thế hòa giải khác 37
PHẦN 2: TÌNH YÊU LỚN HƠN TỘI LỖI - BI KỊCH CỦA CON NGƯỜI 43
CHƯƠNG 1: MẦU NHIỆM TỘI LỖI 46
- Không tuân phục Thiên Chúa 46
- Chia rẽ giữa anh em 48
- Tội cá nhân và tội xã hội 49
- Tội nặng và tội nhẹ 54
- Mất cảm thức về tội 62
CHƯƠNG 2: MYSTERIUM "PIETATIS" 68
- Chính là Đức Ki-tô 69
- Nỗ lực của người Ki-tô hữu 72
- Hướng tới đời sống giáo dân 73
PHẦN 3: MỤC VỤ SÁM HỐI VÀ HÒA GiẢI - CỔ VŨ ViỆC SÁM HỐI VÀ HÒA GiẢI 77
CHƯƠNG 1: NHỮNG PHƯƠNG THẾ VÀ ĐƯỜNG LỐI 81
- Đối thoại 81
- Huấn giáo 88
- Các Bí tích 96
CHƯƠNG 2: BÍ TÍCH SÁM HỐI VÀ HÒA GiẢI 100
- "Các con tha tội cho ai" 101
- Bí tích tha thứ 106
- Một vài xác tin căn bản 108
- Các hình thức cử hành 119
- Cử hành Bí tích với việc xá giải chung 122
- Vài trường hợp khá tế nhị 125
KẾT LUẬN: BÀY TỎ NIỀM HY VỌNG 127