Tông huấn về việc đào tạo Linh mục trong hoàn cảnh hiện nay - Pastores Dabo Vobis
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000510
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 208
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006035
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006036
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006041
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006176
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006182
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích