Huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô
Phụ đề: Canh tân cam kết đời sống Thánh hiến trong ngàn năm thứ ba
Tác giả: Thánh Bộ các Hội Dòng Thánh Hiến và các Tu đoàn Tông đồ
Ký hiệu tác giả: THA
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001842
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 3
Sự hiện diện của tình yêu Đức Ki-tô giữa lòng nhân loại 14
Phần 2: Can đảm đối diện với những khó khăn và thách đố 26
Phần 3: Đời sống thiêng liêng đặt lên hàng đầu 51
Phần 4: Làm chứng cho tình yêu 93
* Học hỏi huấn thị qua hỏi - đáp 117
*Chú thích 133