Tông huấn Verbum Domini - Về Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Ủy Ban Kinh Thánh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000195
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000196
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000726
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001574
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007669
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014659
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP (15) 15
Để niềm vui của chúng ta nên trọn vẹn (2) 16
Từ Hiến chế “Dei Verbum” đến Thượng Hội Đồng Giám Mục về Lời Thiên Chúa (3) 18
Thượng Hội Đồng Giám Mục về Lời Thiên Chúa (4) 21
Lời tự của Tin Mừng Gioan như kim chỉ nam (5) 24
PHẦN I: VERBUM DEI - LỜI THIÊN CHÚA 27
THIÊN CHÚA LÊN LÊN TIẾNG NÓI 29
Thiên Chúa đối thoại (6) 29
Kiểu nói loại suy về Lời Thiên Chúa (7) 31
Chiều kích vũ trụ của Lời Chúa (8) 34
Tạo dựng loài người (9) 36
Tính hiện thực của Lời (10) 37
Kitô học về Lời (11-13) 39
Chiều kích cánh chúng của Lời Thiên Chúa (14) 46
Lời Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần (15-16) 49
Truyền thống và Kinh Thánh (17-18) 54
Kinh Thánh (19) 58
Thiên Chúa Cha, suối nguồn và nguồn cội của lời (20-21) 60
LỜI CON NGƯỜI ĐÁP TRẢ VỊ THIÊN CHÚA ĐANG LÊN TIẾNG 63
Được mời gọi đi vào giao ước với Thiên Chúa (22) 63
Thiên Chúa lắng nghe con người đáp lại (23) 64
Đối thoại với Thiên Chúa bằng chính lời của Ngài (24) 66
Lời Thiên Chúa và đức tin (25) 67
Tội lỗi là từ chối nghe Lời Thiên Chúa (26) 68
Đức Maria, “Mẹ của Ngôi Lời Thiên Chúa” và “Mẹ đức tin” (27-28) 69
VIỆC GIẢI THÍCH KINH THÁNH TRONG GIÁO HỘI 74
Giáo Hội, nơi phát xuất ra việc giải thích Kinh Thánh (29-30) 74
“Linh hồn của khoa thần học thánh” (31) 79
Khai triển việc nghiên cứu Kinh Thánh và Huấn Quyền của Giáo Hội (32-33) 80
Việc giải thích Kinh Thánh theo Công Đồng: một chỉ thị cần nắm vững (34) 84
Nguy hiểm của thuyết nhị nguyên và khoa chú giải trần tục hóa (35) 86
Đức tin và lý trí trong tiếp cận Kinh Thánh (36) 89
Nghĩa văn tự và nghĩa thiêng liêng (37) 90
Cần phải vượt quá chữ viết (38) 93
Thống nhất nội tại của Kinh Thánh (39)  95
Tương quan giữa Cựu Ước và Tân Ước (40-41) 97
Những trang “tăm tối” của Kinh Thánh (42) 101
Kitô hữu và Do-thái đứng trước Kinh Thánh (43) 102
Giải thích Kinh Thánh theo thuyết bảo thủ (44) 104
Đối thoại giữa các Mục tử, các nhà thần học và các nhà chú giải (45) 106
Kinh Thánh và đại kết (46) 107
Các hậu quả trên việc tổ chức các khoa thần học(47) 110
Các thánh và việc giải thích Kinh Thánh (48-49) 112
PHẦN II: VERBUM IN ECCLESIA – (LỜI TRONG GIÁO HỘI) 117
LỜI CHÚA VÀ GIÁO HỘI 119
Giáo Hội đóng nhận Lời (50) 119
Sự hiện diện liên tục của Đức Kitô trong đời sống của Giáo Hội (51) 120
PHỤNG VỤ, MÔI TRƯỜNG ĐẶC TRƯNG CỦA LỜI THIÊN CHÚA 123
Lời Thiên Chúa trong phụng vụ thánh (52) 123
Kinh Thánh và các Bí thích (53) 126
Lời Thiên Chúa và Thánh Thể (54-55) 127
Bí tích tính của Lời (56) 131
Kinh Thánh và Sách Bài đọc (57) 133
Công bố Lời và thừa tác vụ đọc sách (58) 135
Tầm quan trọng của bài giảng lễ (59) 136
Nên có một quyển Cẩm nang Giảng lễ (60) 139
Lời Thiên Chúa, Bí tích Hòa Giải và Xức Dầu bệnh nhân (61) 140
Lời Chúa và Các Giờ Kinh Phụng Vụ (62) 142
Lời Thiên Chúa và Sách Các Phép (63) 144
Các gợi ý và đề nghị cụ thể cho việc linh hoạt phụng vụ (64) 145
a) Cử hành lời Chúa (65) 145
b) Lời Chúa và sự thinh lặng (66) 147
c) Công bố Lời Thiên Chúa (67) 148
d) Lời Thiên Chúa trong nhà thờ (68) 149
e) Chỉ dùng các bản văn Kinh Thánh trong phụng vụ (69) 151
f) Thánh ca phụng vụ cảm hứng từ Kinh Thánh (70) 151
g) Lưu tâm đặc biệt tới những người tìm kiếm thính thị (71) 152
LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI 153
Gặp gỡ Lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh (72) 153
Linh hoạt công việc mục vụ bằng Kinh Thánh (73) 155
Chiều kích Kinh Thánh của khoa huấn giáo (74) 157
Đào tạo Kinh Thánh cho các Kitô hữu (75) 160
Kinh Thánh trong những cuộc hội họp của Giáo Hội (76) 160
Lời Thiên Chúa và các ơn gọi (77) 161
a) Lời Chúa và các thừa tác viên chức thánh (78-81) 162
b) Lời chúa và các ứng viên chức thánh (82) 167
c) Lời Thiên Chúa và Đời sống thánh hiến (83) 168
d) Lời Chúa và giáo dân (84) 171
e) Lời Chúa, hôn nhân và gia đình (85) 172
Đọc Sách Thánh trong tư thế cầu nguyện và “Lectio divina”(86-87) 175
Lời Thiên Chúa và việc cầu nguyện (88) 182
Lời Thiên Chúa và Đất Thánh (89) 184
PHẦN III: VERBUM PRO MUNDO - (LỜI CHÚA CHO THẾ GIỚI) 187
SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI: CÔNG BỐ LỜI CHÚA CHO THẾ GIỚI 189
Lời đến từ Chúa Cha và trở về cùng Chúa Cha (90) 189
Loan báo cho thế giới “Logos” về niềm hy vọng (91) 191
Từ Lời Thiên Chúa, phát xuất sứ mạng của Giáo Hội (92) 192
Lời và Nước Thiên Chúa (93) 194
Mọi người đều đã rửa tội đều có trách nhiệm đối với việc loan báo(94) 195
Sự cần thiết của “missio ad gentes” (95) 197
Loan báo và việc tân phúc âm hóa (96) 198
Lời Thiên Chúa và việc làm chứng của Kitô hữu (97-98) 199
LỜI THIÊN CHÚA VÀ VIỆC DẤN THÂN VÀO THẾ GIỚI 203
Phục vụ Đức Giêsu trong “những anh em nhỏ bé nhất” (x.Mt 25,40) (99) 203
Lời Thiên Chúa và dấn thân trong xã hội vì công lý (100-101) 204
Loan báo Lời Thiên Chúa, hòa giải và hòa bình giữa các dân tộc (102) 207
Lời Chúa và đức ái hành động (103) 208
Loan báo Lời Thiên Chúa và người trẻ (104) 210
Loan báo Lời Thiên Chúa và di dân (105) 212
Loan báo Lời Thiên Chúa và những người đau khổ (106) 213
Loan báo Lời Thiên Chúa và những người nghèo(107) 215
Lời Thiên Chúa và việc bảo toàn tạo thành (108) 217
LỜI THIÊN CHÚA VÀ VĂN HÓA 219
Giá trị của văn hóa đối với cuộc sống con người(109) 219
Kinh Thánh, một kho báu to lớn cho các nền văn hóa (110) 221
Hiểu biết Kinh Thánh trong các trường trung học và các đại học(111) 221
Kinh Thánh qua các cách thức diễn tả nghệ thuật khác nhau (112) 222
Lời Thiên Chúa và các phương tiện truyền thông xã hội (113) 223
Kinh Thánh và hội nhập văn hóa (114) 225
Các bản dịch và việc phổ biến Kinh Thánh (115) 227
Lời Thiên Chúa vượt quá các ranh giới các nền văn hóa (116) 229
LỜI THIÊN CHÚA VÀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN 231
Giá trị của đối thoại liên tôn (117) 233
Hồi giáo (118) 233
Đối thoại với các tôn giáo khác (119) 234
Đối thoại và tự do tôn giáo (120) 235
KẾT LUẬN 237
Lời vĩnh viễn của Thiên Chúa (121) 237
Cuộc tân Phúc ân hóa và việc tái lắng nghe (122) 238
Lời và niềm vui (123) 239
“Mater Verbi et Mater laetitiae”(124) 241