Thông điệp sự tỏa rạng của chân lý - Veritatis splendor
Phụ đề: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi tất cả các Giám mục thuộc Giáo hội Công giáo bàn về một số vấn đề cơ bản trong giáo huấn của Giáo hội về phương diện luân lý
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011243
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 254
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013228
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 254
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013229
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 254
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu thông điệp 9
Vào đề  
Đức Giêsu Kitô, ánh sáng thật chiếu soi mọi người  25
Mục tiêu của thông điệp được ban hành 29
Chương I  
"Thưa Thầy, tôi phải làm điều tốt nào?"(Mt 19,16)  
ĐỨC KITÔ VÀ LỜI GiẢI ĐÁP CHO VẤN NẠN LUÂN LÝ  
"Người kia tiến lại gần..."(Mt 19,16) 35
"Thưa Thầy, tôi phải làm điều tốt nào để được sự sống vĩnh cửu?"(Mt 19,16) 37
"Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi" (Mt 19,17) 40
"Nếu anh muốn tiến vào sự sống, hãy tuân giữ các giới răn". (Mt 19,17) 45
" Nếu anh muốn nên trọn hảo"(Mt 19,21) 54
"Hãy đến, hãy nối gót theo Thầy"(Mt 19,21) 60
"Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể"(Mt 19,26) 65
"Và này đây Thầy ở với anh em luôn mãi cho đến tận thế"(Mt 28,20) 71
Chương II  
"Anh em chớ uốn mình theo thế gian này"(Rm 12,2)  
GIÁO HỘI VÀ SỰ PHÂN ĐỊNH VỀ MỘT SỐ KHUYNH HƯỚNG THẦN HỌC LUÂN LÝ HiỆN NAY  
Giảng dạy những gì phù hợp với đạo lý lành mạnh(x.Tt 2,1)  77
"Anh em sẽ nhận biết chân lý và chân lý sẽ giải thoát anh em"(Ga 8,32) 83
I. TỰ DO VÀ LỀ LUẬT 89
"Ngươi chớ có ăn trái nơi cây biết thiện biết dữ"(St 2,17) 89
Thiên Chúa đã muốn để cho con người "tự bàn bạc với chính mình"(Hc 15,14) 94
Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa(x. Tv 1,1-2) 99
"Họ nêu dẫn cho thấy Lề Luật đã được khắc ghi trong lòng họ"(Rm 2,15) 107
"Nhưng thoạt đầu sự thể không như thế"(Mt 19,8) 117
II. LƯƠNG TÂM VÀ CHÂN LÝ 124
Thánh điện của con người 124
Phán quyết của lương tâm 128
Tìm kiếm chân lý và sự thiện 134
III. LỰA CHỌN CƠ BẢN VÀ NHỮNG HÀNH VI ỨNG XỬ CỤ THỂ 139
"Ước chi sự tự do đừng nên cớ cho người ta thỏa mãn xác thịt"(Gl 5,13) 139
Tội trọng và tội nhẹ 148
IV. HÀNH VI LUÂN LÝ 152
Cứu cánh luận và thuyết duy cứu cánh 152
Đối tượng của hành vi có suy tính 163
Sự "dữ nội tại": không được phép làm điều dữ nhằm mục đích đạt tới điều thiện (x. Rm 3,8) 169
Chương III  
"Sao cho thập giá của Đức Kitô không bị giản lược thành hư vô"(Gl 5,1)  
SỰ THIỆN LUÂN LÝ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA GIÁO HỘI VÀ CỦA THẾ GiỚI  
"Chính vì để cho chúng ta được mãi tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta"(Gl 5,1) 176
Bước đi trong ánh sáng 184
Tử đạo, một hình thức tán dương sự thánh thiện bất khả xâm phạm của Luật Thiên Chúa 188
Những chuẩn mực luân lý phổ quát và bất biến nhằm phục vụ con người và xã hội  195
Luân lý và cuộc canh tân đời sống xã hội và chính trị 200
 Ân sủng và sự tuân phục Luật của Thiên Chúa 206
Luân lý và công cuộc Phúc Âm hóa mới 213
Công việc phục vụ của các nhà thần học luân lý 219
Trách nhiệm của chúng ta trong cương vị mục tử 228
Kết luận  
Đức Maria, Mẹ của Lòng Từ Ái 236
Chú thích 243