Thông điệp Marter et Magister - Hiền mẫu và Tôn sư
Tác giả: Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII
Ký hiệu tác giả: JEAN
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010483
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 96
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010499
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010500
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 96
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở 16
Phần thứ nhất: NHỮNG HUẤN LỆCH CỦA BỨC THÔNG ĐIỆP RERUM NOVARUM VÀ NHỮNG TIẾN TRIỂN THÍCH ĐÁNG CỦA NHỮNG HUẤN THỊ ẤY QUA CÁC CĂN KIỆM CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PI-Ô XI VÀ PI-Ô XII 20
I. Canh tân xã hội: nguyên tắc căn bản 21
II. Đức Pi-ô XI và bức thông điệp Aquadragesio anno 24
III. Thư tín truyền thanh dịp lễ Chúa hiện xuống 27
Phần thứ hai: NHỮNG XÁC ĐỊNH CẦN THIẾT VỀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA BỨC THỒNG ĐIỆP RERUM NOVARUM 32
I. Sáng kiến tư nhân và sự can thiệp của chính quyền trong phạm vi kinh tế 32
II. Vấn đề xã hội hóa 34
III. Vấn đề lương bổng 37
Phần thứ ba: NHỮNG KHÍA CẠNH MỚI CỦA VẤN ĐỀ 52
Phần thứ tư: HUẤN TỪ MỤC VỤ VỀ CHÂN LÝ CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI 80
Phần thứ năm: NGUYÊN TẮC CĂN BẢN CHỈ HUY MỌI HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI CỦA GIÁO DÂN 88