Đào tạo linh mục. Định hướng và chỉ dẫn
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009286
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 309
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009293
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009294
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 309
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009465
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: CÔNG CUỘC ĐÀO TẠO LINH MỤC  
CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO LINH MỤC số 1-79
I. Mục đích đào tạo (trên cơ sở căn tính và sứ vụ linh mục) số 4-28
II. Định hướng đào tạo với những nguyên tắc căn bản  29-79
CHƯƠNG II: ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC 80-132
I. Bối cảnh văn hoá kinh tế xã hội ngày nay 81-112
II. Nội dung đào tạo: động lực ơn gọi và những khả năng  113-132
CHƯƠNG III: MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁCH NHIỆM ĐÀO TẠO 133-155
I. Cộng đoàn giáo phận 134-139
II. Cộng đoàn giáo xứ 140-144
III. Cộng đoàn đại chủng viện  145-155
CHƯƠNG IV: CÁC NHÀ ĐÀO TẠO 156-202
I. Các vai trò đào tạo  156-165
II. Đội ngũ các nhà đào tạo tại chủng viện  166-186
III. Huấn luyện và bồi dưỡng các nhà đào tạo 187-202
PHẦN II: TỔ CHỨC VIỆC ĐÀO TẠO LINH MỤC  
Dẫn nhập 203-204
CHƯƠNG V: GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO TRƯỚC ĐẠI CHỦNG VIỆN 205-246
I. Tầm quan trọng và định hướng chung  205-207
II. Thời gian tìm hiểu  208-231
III. Năm dự bị 232-246
CHƯƠNG VI: GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN 247-422
I. Định hướng chung  247-249
II. Năm Tu Đức  250-264
III. Chu kỳ I (Triết học)  265-338
IV. Năm Thử  339-358
V. Chu kỳ II (Thần học) 359-422
CHƯƠNG VII: GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO SAU CHỦNG VIỆN 423-486
I. Công cuộc đào tạo sau đại chủng viện  423-430
II. Tổ chức đào tạo 431-486
A. Trách nhiệm 431-436
B. Các giai đoạn  
1. Năm Mục Vụ: các tân phó tế và tân linh mục 437-448
2. 5 năm đầu đời: các linh mục trẻ 449-458
3. Những năm sau: các linh mục trung niên 459-467
4. Những năm về hưu 468-472
5. Những linh mục gặp hoàn cảnh đặc biệt  473-475
C. Phương thế giúp thường huấn 476-486
Kết 487