Nữ tu đọc văn thư tòa thánh
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005387
Nhà xuất bản: Sài Gòn
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 24
Số trang: 570
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Dòng bản xứ A) Thông Tri của Thánh Bộ Truyền Giáo 1
B) Quy tắc Dòng địa phận 4
2. Ngọc thư "Maximas inter" --- Đức Grégorio XVI 29
3. Thông điệp "Ubi Primum" --- Đức Piô IX 31
4. Ngọc thư "Testem Benevolentiae" --- Đức Lêô XIII 39
5. Ngọc thư "Quum Propediem" --- Đức Piô X 47
6. Ngọc thư "Cum Primum" --- Đức Piô X 49
7. Thông điệp "Fausto Appetente" --- Đức Benêđictô XV 53
8. Tông thư "Unigenitus Dei Filius" --- Đức Piô XI 57
9. Chỉ dụ "Quantum Homini" --- Thánh Bộ Tu sĩ 75
10. Tông thư "Inclytam ac Perillustrem" --- Đức Piô XI 77
11. Huấn từ với Đại Hội Đồng Dòng Thuyết Giáo --- Đức Piô XII 81
12. Tông thư "Quum Dominicianum" --- Đức Piô XII 85
13. Huấn dụ với các giáo sư dòng Carmes --- Đức Piô XII 89
14. Tông hiến "Sedes Sapientiae" --- Đức Piô XII 95
15. Sắc dụ về việc thi hành Tông hiến "Sedes Sapientiae" ---- Thánh Bộ Tu sĩ 109
16. Huấn từ với các Bề trên Thượng cấp Dòng tu --- Đức Piô XII 111
17. Chỉ dụ về việc tuyển lựa và huấn luyện các Hiến sinh và Giáo sĩ ---Thánh Bộ Tu sĩ 123
18. Tín thư gửi toàn thể các nữ tu thế giới --- Đức Gioan XXIII 157
19. Mẫu báo cáo Tòa Thánh ---- Thánh Bộ Tu sĩ 171
Giáo luật để giúp hiểu bản hỏi Báo cáo Tòa Thánh 217
20. Hiến chế "Lumen Gentium" --- Công Đồng Vaticano II 261
21. Sắc lệnh "Perfectae Caritatis = Đức Mến trọn lành" --- Công Đồng Vaticano II 273
22. Sắc lệnh "Christus Dominus = Chúa Kytô" --- Công Đồng Vaticano II 289
23. Tự sắc "Ecclesiae Sanctae = Hội Thánh" --- Đức Paulo VI 295
24. Huấn từ với các Bề Trên nước Ý --- Đức Paulo VI 311
25. Diễn văn với các Bề Trên nước Ý --- Đức Hồng Y Thánh Bộ Tu sĩ 315
26. Huấn từ với Hiệp Hội Quốc tế Dòng nữ --- Đức Paulo VI 333
27. Diễn văn với Hiệp Hội Quốc tế Dòng nữ --- Đức Hồng Y Thánh Bộ Tu sĩ 339
28. Hướng mới --- Thánh Bộ Tu sĩ 361
29. Diễn văn với Hiệp Hội Quốc tế các Bề Trên Cả Dòng nữ --- Đức Hồng y Agagianian 369
30. Thông tri làm bá cáo về Đ.H.Đ. canh tân --- Thánh Bộ Tu sĩ 387
31. Diễn văn với các Bề Trên Dòng nữ nước Ý --- Đức Hồng y Antoniutti 389
32. Chỉ dụ về việc canh tân thích nghi học tập --- Thánh Bộ Tu sĩ 407
33. Ý kiến --- Đức Hồng y Suenens 431
34. Ý kiến --- Cha Antonin Motte, O.P. 441
35. Ý kiến --- Đức Cha KOBAYASKI 461
36. Ý kiến --- U.I.S.G. 471
37. Ý kiến Hiệp Hội Bề Trên Thượng Cấp --- Việt Nam 487
38. Ý kiến --- Đức Ông G. Courtois 501
39. Hàng Giám Mục Việt Nam với Nữ tu 507
40. Kinh Đại hội Đồng Canh tân 517
41. Bản Tổng lược 519
42. Bản yếu mục 533