Giáo huấn xã hội của Giáo hội
Phụ đề: Một hợp tuyển những văn kiện của Huấn quyền
Tác giả: HĐGH. Công Lý và Hòa Bình
Ký hiệu tác giả: HOI
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005140
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006403
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006405
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006406
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007261
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014791
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC I: BẢN CHẤT CỦA GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO  
I. Giáo hội: Mẹ và Thầy 15
II. Sứ mệnh của Giáo hội 17
III. Sứ điệp xă hội của Giáo hội 21
IV. Phạm vi giáo huấn xã hội của Giáo hội 25
V. Phúc âm hóa và giáo huấn xã hội 28
MỤC II: CON NGƯỜI  
I. Phẩm giá con người 31
II. Tự do và chân lý 35
III. Bản tính xã hội của con người 39
IV. Nhân quyền 43
V. Tự do tôn giáo 47
MỤC III: GIA ĐÌNH  
I. Định chế gia đình 51
II. Hôn nhân 53
III. Con cái và cha mẹ 56
IV. Gia đình giáo dục và văn hóa 57
V. Sự thánh thiện của sự sống con người 62
VI. Phá thai và chết êm dịu 65
VII . Án tử hình 67
VIII. Phẩm giá phụ nữ 69
MỤC IV: TRẬT TỰ XÃ HỘI  
I. Con người là trung tâm 73
II. Xã hội đặt trên nền tảng chân lý 74
III. Tình liên đới 76
IV. Tình phụ đới 79
V. Tạo sự tham gia 82
VI. Hiện tượng tha hóa và bị đẩy ra bên lề xã hội 84
VII. Tự do xã hội 87
VIII. Văn hóa 88
IX. Sự phát triển con người đích thực 91
X. Công ích 94
XI. "Tội xã hội" 99
MỤC V: VAI TRÒ NHÀ NƯỚC  
I. Quyền bính phần đời 101
II. Vai trò của luật pháp 103
III. Vai tṛò của chính quyền 105
IV. Giáo hội và nhà nước 107
V. Những hình thức cai trị 107
VI. Dân chủ 111
MỤC VI: KINH TẾ  
I. Của cải vật chất là cho tất cả mọi người 115
II. Tư hữu 117
III. Các hệ thống kinh tế 120
IV. Đạo đức, công bằng và trật tự kinh tế 126
V. Một nền thần học giải phóng đích thực 128
VI. Can thiệp của nhà nước và kinh tế 130
VII. Kinh doanh 135
VIII. Chủ nghĩa duy kinh tế và chủ nghĩa tiêu thụ 140
MỤC VII: BẢN CHẤT CỦA LAO ĐỘNG  
I. Bản chất của lao động 143
II. Tiền lương và đền bù công bằng 174
III. Môi trường lao động 152
IV. Thất nghiệp 156
V. Các liên đoàn lao động 157
VI. Đình công 160
MỤC VIII: NGHÈO ĐÓI VÀ BÁC ÁI  
I. Sự nhục nhã của nghèo đói 163
II. Công bằng xă hội 165
III. Bác ái và ưu tiên chọn lựa người nghèo 170
IV. Hệ thống phúc lợi xã hội 173
MỤC IX: MÔI TRƯỜNG  
I. Chất lượng của trật tự tạo thành 177
II. Những vấn đề môi trườngg 178
III. Quản lý môi sinh 181
IV. Công nghệ 182
MỤC X: CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ  
I. Gia đình nhân loại 185
II. Tự do mậu dịch 186
III. Hòa bình và chiến tranh 188
IV. Vũ trang 191
V. Công ích toàn cầu 192
VI. Những tổ chức siêu quốc gia và quốc tế 193
VII. Nhập cư 194
VIII. Nợ nước ngoài 196
IX. Chủ nghĩa quốc gia và những căng thẳng chủng tộc 199
X. Kinh tế toàn cầu 202
MỤC XI: KẾT LUẬN  
Thách đố của giáo huấn xă hội Công giáo 207
Thư mục 211
Phân tích các chủ đề 215