Thông điệp đức tin và lý trí - Fides et Ratio
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001770
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005402
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005403
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006087
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006088
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006254
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006255
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 4
Chương 1: Mặc khải về sự thông tuệ của Thiên Chúa 12
Chương 2: Tôi tin để hiểu 21
Chương 3: Tôi hiểu để tôi tin 30
Chương 4: Những tương quan giữa đức tin và lí trí 41
Chương 5: Sự can thiệp của huấn quyền trong lãnh vực triết học 56
Chương 6: Tương quan giữa thần học và triết học 69
Chương 7: Những đòi hỏi và những phận sự hiện nay 87
Kết luận 107