Thông điệp Humanae vitae, Evangelium vitae, Donum vitae
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001779
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005283
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 448
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005576
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 448
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006097
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 448
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006098
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 448
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006237
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 448
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Những khía cạnh mới của vấn đề về quyền hạn của giáo quyền 8
2. Các nguyên tắc gáo lý 12
3. Những hướng dẫn mục vụ giáo hội là "Mẹ Và Là Thầy" 25
Lời giới thiệu 41
Nhập đề 57
Chương 1: Tiếng máu em ngươi từ đất kêu đến ta 69
Chương 2: Tôi đến để cho họ được sống 115
Chương 3: Ngươi chớ giết người 159
Chương 4: Chính là cho Ta mà các con đã làm điều đó 215
Kết Luận 264
Lời nói đầu 275
Mở Đầu 277
1. Sự tôn trọng phôi phai người 290
2. Can thiệp vào việc tạo sinh người 303
3. Đạo đức và dân luật 323
Nhập đề 333
Phần 1: Những thực tại dân số học hiện nay 335
Chương 1: Những chuyển biến đa dạng 337
1. Sự gia tăng và địa lý các dân số 337
2. Một "Cuộc cách mạng dân số thứ hai" 340
3. Những lục địa đang phát triển 343
Chương 2: Dân Số và Xã Hội 347
1. Gia tăng dân số và các mức sống 348
2. Nguồn lương thực, những tài nguyên và dân số 350
3. Môi trường và dân số 352
Phần 2: Những thái độ đối với các thực tại về dân số 355
Chương 1: Kiểm soát dân số và phát triển 357
Chương 2: Những phương pháp kiểm soát dân số 359
1. Chống thụ thai bằng kích thích tố 360
2. Triệt sản 362
3. Phá thai 363
4. Tội giết trẻ sơ sinh 365
Phần 3: Lập trường luân lý và mục vụ của Giáo Hội Công Giáo 367
Chương 1: Giáo huấn của các vị Giáo Hoàng 370
1. Từ Đức Gioan XXIII đến Đức Phaolo VI 371
2. Đức Gioan Phaolô II 378
3. Phẩm giá con người và công lý 389
Chương 2: Những nguyên tắc đạo đức cho một lập trường mục vụ 391
1. Sự đóng góp của giáo huấn xã hội của Giáo Hội 391
2. Bênh vực sự sống và Gia đình 396
3. Sự lựa chọn có trách nhiệm 399
Chương 3: Những định hướng cho hành động 401
1. Nhận thức đúng các thực tại 403
2. Chính sách gia đình 404
3. Công lý cho phụ nữ 405
4. Không thể có thỏa hiệp 407
Kết luận 407
1. Phát triển tài nguyên và dân số 408
2. Tình liên đới vói gia đình 410
Lời giới thiệu 415
Phần dẫn nhập 417
1. Mục đích của tập tài liệu 417
2. Đức khiết tịnh hôn nhân trong học thuyết của Giáo Hội 420
3. Những lợi ích của hôn nhân và việc trao hiến bản thân 423
1. Sự thánh thiện trong hôn nhân 426
2. Giáo huấn của Gáo Hội về việc sinh sản có trách nhiệm 428
3. Nhũng định hướng mục vụ cho các vị giải tội 431
Kết luận 441
Mục Lục 443