Thông điệp Laborem Exercens - Lao động của con người
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010345
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 21
Số trang: 88
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010346
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 21
Số trang: 88
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010347
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 21
Số trang: 88
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
I. NHẬP ĐỀ 11
1. Lao động của con người. 90 năm sau Thông điệp Rerum Novarum 11
2. Trong thế triển khai cơ hữu về hành động và lời giáo huấn xã hội của Giáo hội 13
3. Đề tài lao động, then chốt của vấn đề xã hội 16
II. LAO ĐỘNG VÀ CON NGƯỜI 17
4. Trong sách Sáng Thế 17
5. Lao động theo ý nghĩa khách quan: kỹ thuật chuyên môn 20
6. Lao động theo nghĩa chủ quan: con người, chủ thể của lao động 23
7. Mối đe dọa đối với bậc thang giá trị đích thực 26
8. Sự liên đới của người lao động 28
9. Lao động và phẩm giá con người 32
10. Lao động và xã hội: gia đình và quốc gia 35
III. CUỘC TRANH CHẤP GIỮA LAO ĐỘNG VÀ TƯ BẢN TRONG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ HIỆN TẠI 37
11. Chiều kích của cuộc tranh chấp 37
12. Ưu tiên của lao động 40
13. Chủ thuyết duy kinh tế và chủ thuyết duy vật 44
14. Lao động và sở hữu 48
15. Luận cứ nhân vị 53
VI. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 54
16. Trong lãnh vực rộng lớn của nhân quyền 54
17. Chủ thuê: "Trực tiếp" và "gián tiếp" 56
18. Vấn đề kiếm việc làm 59
19. Lương bổng và các chiếu cố xã hội 63
20. Sự quan trọng của các nghiệp đoàn 66
21. Phẩm cách của lao động nông nghiệp 70
22. Người khuyết tật và lao động 72
23. Lao động và vấn đề di trú 74
V. NHỮNG YẾU TỐ ỨNG DỤNG CHO MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC CỦA LAO ĐỘNG 76
24. Vai trò đặc biệt của Giáo hội 76
25. Lao động xét trên phương diện là sự tham dự vào công việc của Đấng Tạo Thành 77
26. Đức Kitô, con người của lao động 80
27. Lao động của con người dưới ánh sáng của Thập giá và Phục sinh của Đức Kitô 84