Các thông điệp xã hội
Tác giả: ĐGH. Leo XIII, ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: LEO
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005339
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 888
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010644
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 888
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010791
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 888
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT Ý NGHĨA CỦA SƯU TẬP NÀY 7
THÔNG ÐIỆP TÂN SỰ 21
Giới thiệu thông điệp 21
Ðỉnh cao cuộc cách mạng đầu tiên 21
Kitô hữu và phong trào công nhân ngay trước thởi điểm thông điệp tân sự 23
Ðức Lêô XIII và việc biên tập thông điệp "Tân sự" 26
Từ chuẩn đoán đến thuốc chữa đích thực 28
Một tiếng vang thoáng chốc và một hậu thế trường kỳ 30
Vai trò của nhà nựớc 33
Các nghiệp đoàn 34
THÔNG ÐIỆP TÂN SỰ 35
1. Những tương quan giữa chủ và thợ đã thay đổi 35
2. Một hoàn cảnh bất hạnh và khốn khổ không đáng 36
Vấn nạn tiên quyết: Đề xuất của chủ nghĩa xã hội nhằm huỷ bỏ quyền tư hữu. Những hậu quả tai hại 37
3. Luận đề chủ nghĩa xã hội. Những sai lạc 37
4. Giới lao động mất mọi hy vọng nới rộng gia sản 38
5. Con người có quyển tư hữu tự nhiên, bển vững và vĩnh cửu 39
6. Con người phải thống trị trái đất 40
7. Quyền tư hữu và nguổn lợi của trái đất dành chung cho mọi người 41
8. Mối liên hệ giữa tư hữu và lao động 42
9. Mối liên hệ giữa tư hữu và đời sống gia đình 44
10. Di sản gia đình 44
11. Quyền bính dân sự phải bảo vệ xã hội gia đình 45
12. Hậu quả tai hại của sở hữu tập thể 46
Giáo hội có quyền đề cập đến đề tài, và Giáo hội vững tin thực hiện điểu đó một cách có hiệu quả 47
13. Cần phải nhờ đến tôn giáo và Giáo Hội 47
14. Chấp nhận những khác biệt và bất bình đẳng 48
15. Tư bản và lao động 50
16. Bổn phận công bằng của công nhânvà của chủ nhân 51
17. Lương bổng cân xứng 52
18. Tình thân ái giữa mọi người 53
19. Bổn phận bác ái 54
20. Bần cùng không phải là một điều ô nhục 56
21. Hơn cả tình nghĩa bạn bè là tình huynh đệ 57
22. Những cơ chế công giáo canh tân các xã hội 58
23. Giáo hội mời gọi sống nhân đức 60
24. Giáo Hội nâng đỡ giai cấp thua thiệt qua những tổ chức từ thiện 61
23. Vai trò của Nhà Nước 63
25. Hành động chung của tất cả mọi người 63
26. Phục vụ công ích 63
27. Tư cách công dân chung và tổ chức tư pháp phân phối 64
28. Công quyền giữ gìn lợi ích công cộng và riêng tư 66
29. Quốc gia can thiệp để bảo vệ người lao động 67
30. Bảo vệ phong tục và các quyền tư hữu 68
31. Phòng ngừa các cuộc đình công 69
32. Bảo đảm việc nghỉ ngơi hằng tuần 70
33. Xác định điểu kiện và thời giờ làm việc 71
34. Chăm lo việc ấn định một lương bổng công bằng 73
35. Khai triển tinh thần sở hữu 75
Các nghiệp đoàn 77
36. Ảnh hưởng tốt của nghiệp đoàn trong xã hội 77
37. Những hội tư có mục đích hạn hẹp 78
38. Quốc gia không thể cấm cản các hội tư 78
39. Trường hợp các dòng tu 79
40. Công nhân kitô hữu khó chọn lựa trước một số hội đoàn 80
41. Những công đoàn công giáo 81
42. Tổ chức nghiệp đoàn 82
43. Chương trình hành động của nghiệp đoàn 84
44. Lợi ích của công đoàn cho toàn thể xã hội 86
Lời khích lệ cuối cùng 87
45. Để tái lập những phong tục kitô giáo 87
THÔNG ÐIỆP TỨ THẬP NIÊN 89
Giới thiệu thông điệp 89
Ðức Piô XI và tư tưởng xã hội công giáo 89
Lý thuyết và thực hành trong kinh tế của văn kiện này 94
Sự đón nhận và hậu thế của thông điệp "Bốn mươi năm" 95
1. Một bức thông điệp rất hợp thởi 100
2. Học thuyết xã hội gồm tắt trong bức thông điệp RN 102
3. Mục đích bức thông điệp mới 104
I. Những hiệu quả bởi bức thông điệp “RN” 105
1. Sự can thiệp của giáo hội 105
2. Sự can thiệp của chính quyển 108
3. Sự cộng tác của chủ nhân và công nhân 110
Bức thông điệp RN là hiến chương của lao động 113
II. Học thuyết công giáo về vấn đề kinh tế và xã hội 114
Quyền tư hữu 116
Chính quyển quốc gia 119
Quyền sở hữu chính đáng căn cứ vào đâu 121
Một nguyên tắc chính đáng, phải áp dụng vào việc phân chia hoa lợi 123
Ðể cao một nguyên tắc chính đáng chỉ dẫn được mọi hành động kinh tế 137
III. Những biến cố lớn đã xảy ra từ thời Ðức Lêô XIII 141
1. Nền kinh tế biến chuyển 141
2. Những biến chuyển của chủ nghĩa xã hội 145
3. Cải thiện phong hóa 154
IV. Phương dược 154
1. Hợp lý hóa kinh tế theo đạo Chúa Kitô 158
2. Vai trò quan trọng của đức bác ái 160
THÔNG ÐIỆP HIỀN MẪU VÀ TÔN SƯ 168
Giới thiệu thông điệp 168
Một thông điệp cho kỷ nguyên kỹ thuật 168
Những trọng điểm mới 170
Liệt kê các mục của văn kiện 174
Vài suy nghĩ về số phận của Mater et Magistra 176
THÔNG ÐIỆP HIỀN MẪU VÀ TÔN SƯ 182
I. Canh tân xã hội: Nguyên tắc căn bản 186
Nguyên tắc thứ nhất 187
Nguyên tắc thứ hai 188
Ðức Piô XI và bức thông điệp QA 189
Thơ tín truyền thanh dịp lễ Chúa hiện xuống 192
Những biến chuyển mới lạ 194
Mục đích của Thông điệp này 196
II. Những xác đạnh càn thiết về học thuyết xã hội của bức thông điệp RN 197
A. Sáng kiến tư nhân và sự can thiệp của chính quyền trong phạm vi kinh tế 197
B. Vấn đề xã hội hoá 199
C. Vấn đề lương bổng 202
Xí nghiệp 206
Quyền tư hữu 212
III. Những khía cạnh mới của vấn đề 217
Ít vấn đề liên quan với một chính sách canh nông thích thời 220
Những mối giao tế giữa các dân tiền tiến và hậu tiến 227
Sự cộng tác quốc tế 238
IV. Huấn từ mục vụ về chân lý công bằng và bác ái 242
Những học thuyết sai lạc hay thiếu sót 242
Thiên Chúa căn bản cần thiết của mọi tổ chức công bằng 243
Ý nghĩa và giá trị học thuyết xã hội công giáo 244
Học hỏi và phổ biến học thuyết xã hội công giáo 245
Một nền giáo dục hoà hợp với học thuyết xã hội công giáo 246
Giáo dục thực nghiệm 247
Chí hướng Kitô hữu về đời sống 247
Đường lối huấn luyện giáo dân về học thuyết xã hội 248
Vấn đề giao thiệp với những người chưa nhập đạo 249
Nguyên tắc căn bản chỉ huy mọi hành động xã hội của giáo dân 249
Phận vụ giáo dân 249
Sự tiến bộ của kỹ thuật và sự phát triển tinh thần 250
Thánh hoá các ngày lễ của mình 251
Phận sự Kitô hữu phải tham gia vào mọi công việc trần thế 252
Nhân cách hoá nền văn minh hiện tại 253
Đạo Chúa Kitô và sự phát triển nhân cách 254
Ý nghĩa cần lao đối với những người đã nhập vào Nhiệm Thể Chúa Kitô 254
Áp dụng học thuyết thông điệp này vào thực tế 255
Học thuyết xã hội công giáo rất hữu hiệu 256
THÔNG ĐIỆP HOÀ BÌNH TRÊN THẾ GIỚI 268
Giới thiệu thông điệp 257
Một thế giới bị đe doạ bởi những xung đột 257
Nét mới mẻ từ cảm hứng 259
Hoà bình do biết tôn trọng trật tự được Thiên Chúa thiết lập 261
THÔNG ĐIỆP HOÀ BÌNH TRÊN THẾ GIỚI 268
Nhập đề 268
Trật tự trong vũ trụ 268
Trật tự trong nhân loại 269
I. Trật tự giữa cá nhân mỗi cá nhân là một nhân vị, có quyền lợi và nghĩa vụ 271
Trước hết, phải đề cập đến trật tự giữa cá nhân với nhau 271
II. Những mối tương quan giữa cá nhân với công quyền trong một cộng đồng chính trị 283
III. Những tương quan giữa các cộng đồng chính trị 295
IV. Tương quan giữa các cá nhân và các cộng đồng quốc gia với cộng đồng thế giới 309
V. Các huấn thị mục vụ 315
THÔNG ĐIỆP PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC 327
Giới thiệu thông điệp 327
Bối cảnh xã hội trên toàn cầu thập niên 60 327
Giáo hội của Vaticanô II 329
- Các nguồn 330
–Cấu trúc và lý luận 332
–Tầm mức và ảnh hưởng 334
THÔNG ĐIỆP PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC  
Vấn đề xã hội ngày nay đã trở thành một vấn đề của thế giới 338
Giáo hội chú ý tới sự phát triển của các dân tộc 338
Giáo huấn của các Giáo hoàng về vấn đề xã hội 339
Một vấn đề mà mọi người đều biết 339
Chính Đức Phaolo VI đã thấy trong các cuộc du hành 340
Một chương trình gồm hai điểm: Công bằng và Hoà bình 340
I. Để tiến tới một sự phát triển toàn diện của con người 341
1. Những vấn đề hiện tại 341
2. Giáo hội và vấn đề phát triển 344
3. Công cuộc phải thể hiện 350
II. Để tiến tới sự phát triển liên đới toàn thể nhân loại 364
Nhập đề 364
1. Giúp đỡ các nước nghèo 365
2. Công bằng trong giao dịch thương mại 371
3. Tình thương yêu đại đồng 376
THÔNG ĐIỆP BÁT THẬP NIÊN 387
Giới thiệu thông điệp 387
Tiến bộ xã hội 387
Bối cảnh của Giáo hội 390
Khai sinh bản văn 392
Dàn bài và những điểm chính yếu 394
Tông thư của Đức Thánh Cha Phaolo VI 398
Dẫn nhập 398
Lời kêu gọi phổ quát cho một nền công bình tốt hơn 398
Những hoàn cảnh khác nhau của các Kitô hữu trong thế giới 399
Sứ điệp đặc biệt của Giáo hội 401
Tầm mức lớn lao của những biến chuyển hiện nay 402
Những vấn đề xã hội mới 403
Đô thị hoá 403
Người Kitô hữu trong đô thị 405
Giới trẻ 407
Vị trí của người phụ nữ 408
Người lao động 408
Những nạn nhân của biến chuyển thời cuộc 409
Những kỳ thị 410
Quyền được di trú 411
Tạo ra công ăn việc làm 412
Những phượng tiện truyền thông xã hội 413
Môi trường 414
Những khát vọng căn bản và trào lưu tư tưởng 415
Những ưu điểm và giới hạn của những công nhận pháp lý 415
Xã hội chính trị 416
Các ý thức hệ và quyền tự do con người 418
Các trào lưu lịch sử 419
Sự hấp dẫn của những trào lưu xã hội chủ nghĩa 420
Tiến hoá lịch sử của thuyết Macxit 421
Ý thức hệ tư bản tự do 423
Sự biện phân Kitô 423
Sự phục hưng của những không tưởng 424
Chất vấn các khoa học nhân văn 425
Tính mập mờ của sự tiến bộ 428
Người Kitô hữu đứng trước những vấn đề mới 429
Tính năng động của giáo huấn về xã hội của Giáo hội 429
Cho một nền công bình lớn lao hơn 430
Biến đổi tâm hồn và cơ cấu 431
Ý nghĩa Kitô giáo của hoạt động chính trị 432
Chia sẻ các trách nhiệm 434
Lời kêu gọi hành động 436
Cần thiết phải dấn thân hoạt động 436
Tính đa nguyên trong các lập trường 438
THÔNG ĐIỆP ĐẤNG CỨU CHUỘC CON NGƯỜI  
Giới thiệu thông điệp 441
I. Di sản 446
1. Vào cuối thiên niên kỷ thứ hai 446
2. Những lời đầu tiên của nhiệm kỳ giáo hoàng mới 448
3. Tin tưởng ở Thánh Thần chân lý và tình thương 450
4. Tham chiếu Thông điệp đầu tiên của Đức Phaolo VI 451
5. Tập đoàn tính và việc tông đồ 454
6. Đường đưa tới sự hiệp nhất các Kitô hữu 456
II. Mầu nhiệm Cứu độ 459
7. Trong mầu nhiệm Đức Kitô 459
8. Cứu chuộc: tạo thành được đổi mới 462
9. Kích thước Thiên Chúa của mầu nhiệm cứu chuộc 464
10. Kích thước con người của mầu nhiệm cứu chuộc 466
11. Mầu nhiệm Chúa Kitô ở nền tảng sứ mệnh của Giáo hội và của Kitô giáo 468
12. Sứ mệnh của Giáo hội và tự do của con người 472
III. Con người được cứu chuộc và hoàn cảnh con người trong thế giới ngày nay 475
13. Chúa Kitô kết hợp với từng người 475
14. Tất cả mọi con đường của Giáo hội đều đưa tới con người 478
15. Những gì con người ngày nay lo sợ 481
IV. Sứ mệnh Giáo hội và vận mệnh con người 498
18. Giáo hội quan tâm đến ơn gọi của con người trong Đức Kitô 498
19. Giáo hội có trách nhiệm về chân lý 503
20. Thánh Thể và sám hối 508
21. Ơn gọi Kitô hữu: phục vụ và làm chủ 516
22. Đức Maria, người mẹ làm cho chúng ta hy vọng 521
THÔNG ĐIỆP LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 536
I. Nhập đề 539
1. Lao động của con người. 90 năm sau thông điệp rerum novarum 537
2. Trong thế triển khai cơ hữu về hành động và lời giáo huấn xã hội của giáo hội 539
3. Đề tài lao động, then chốt của vấn đề xã hội 542
II. Lao động và con người 543
4. Trong sách Sáng thế 543
5. Lao động theo ý nghĩa khách quan: kỹ thuật chuyên môn 546
6. Lao động theo nghĩa chủ quan: con người, chủ thể của lao động 549
7. Mối đe doạ đối với bậc thang giá trị đích thực 552
8. Sự liên đới của người lao động 554
9. Lao động và phẩm giá con người 558
10. Lao động và xã hội: gia đình và quốc gia 561
III. Cuộc tranh chấp giữa lao động và tư bản trong giai đoạn lịch sử hiện tại 563
11. Chiều kích của cuộc tranh chấp 563
12. Ưu tiên của lao động 566
13. Chủ thuyết duy kinh tế và chủ thuyết duy vật 570
14. Lao động và sở hữu 574
15. Luận cứ nhân vị 578
IV. Quyền lợi của người lao động 580
16. Trong lãnh vực rộng lớn của nhân quyền 580
17. Chủ thuê: "trực tiếp" và "gián tiếp" 582
18. Vấn đề kiếm việc làm 584
19. Lương bổng và các chiếu cố xã hội 588
20. Sự quan trọng của các nghiệp đoàn 591
21. Phẩm cách của lao động nông nghiệp 595
22. Người tật nguyền và lao động 597
23. Lao động và vấn đề di trú 599
V. Những yếu tố ứng dụng cho một nền đạo đức của lao động 601
24. Vai trò đặc biệt của Giáo hội 601
25. Lao động xét trên phương diện là sự tham dự vào công việc của Đấng tạo thành 302
26. Đức Kitô, con người của lao động 605
27. Lao động của con người dưới ánh sáng của thập giá và phục sinh của Đức Kitô 609
THÔNG ĐIỆP QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XÃ HỘI 614
Giới thiệu thông điệp 614
I. Nhập đề 618
II. Tinh thần mới mẻ của thông điệp phát triển các dân tộc 621
III. Bức tranh toàn cảnh của thế giới ngày nay 628
IV. Sự phát triển thực sự xứng đáng với con người 653
V. Một cách đọc các vấn đề hiện đại theo quan điểm thần học 668
VI. Một vài đường hướng riêng 679
VII. Kết luận 688
THÔNG ĐIỆP BÁCH CHU NIÊN 698
Giới thiệu thông điệp 698
"Năm 1989" 699
Vấn đề chủ nghĩa tư bản 700
Những điệp mới muốn đáp ứng những niềm mong đợi của xã hội trong thời đại ngày nay 705
THÔNG ĐIỆP BÁCH CHU NIÊN 712
Nhập đề 712
1. Tầm quan trọng lịch sử của thông điệp RN 712
2. Kỷ niệm bách chu niên 713
3. Đọc lại thông điệp RN 714
I. Những nét tiêu biêt của thông điệp Tân sự 716
4. Một kiểu thức xã hội mới 716
5. Giải đáp của Giáo hội 719
6. Quyền lợi của người lao động 722
7. Sự cần thiết của các nghiệp đoàn 723
8. Quyền có đồng lương chính đáng 725
9. Quyền tự do tôn giáo 726
10. Vai trò của nhà nước 727
11. Giáo hội đứng về phía người nghèo 729
II. Hướng tới những điều mới mẻ của ngày hôm nay 731
12. Những dữ kiện của Đức giáo hoàng Leo XIII 731
13. Sai lầm căn bản của chủ thuyết xã hội 733
14. Thuyết vô thần là nguồn gốc đấu tranh giai cấp 735
15. Bổn phận của nhà nước 736
16. Hoạt động của phong trào công nhân 739
17. Quan niệm về tự do 740
18. Nguồn gốc của chiến tranh 741
19. Hậu quả của chiến tranh 743
20. Chấm dứt chế độ thuộc địa 745
21. Tổ chức Liên Hiệp quốc 746
III. Năm 1989 747
22. Vai trò của Giáo hội 747
23. Sự sụp đổ của các chế độ áp bức 748
24. Những nguyên nhân của sự sụp đổ này 750
25. Cuộc giao tranh giữa thiện và ác 751
26. Giáo hội và phong trào thợ thuyền 754
27. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc 756
28. Sự giúp đỡ đối với Đông Âu và thế giới thứ ba 757
29. Một sự phát triển con người toàn diện 759
IV. Vấn đề tư hữu và của cải dành cho mọi người 761
30. Quyền tư hữu và những giới hạn của nó 761
31. Mục đích của của cải là phục vụ con người 763
32. Kỹ thuật và kiến thức 764
33. Thế giới thứ ba bị gạt ra bên lề 766
34. Nền kinh tế thị trường 769
35. Vai trò và những giới hạn của lợi nhuận 770
36. Những thái quá của xã hội tiêu thụ 773
37. Sự cần thiết của sinh thái học 775
38. Sự tàn phá môi trường 776
39. Gia đình: đền thánh của sự sống 778
40. Nhà nước phải bảo vệ những tài sản tập thể 780
41. Những nguồn gốc của sự vong thân 781
42. Hai mặt của chủ nghĩa tư bản 784
43. Định hướng của Giáo hội về xã hội 785
V. Nhà nước và văn hóa 788
44. Nguồn gốc của chủ nghĩa cực quyền hiện đại 788
45. Giáo hội, một trở ngại đối với nhà nước độc tài 789
46. Nền dân chủ đích thực 790
48. Vai trò của nhà nước trong lãnh vực kinh tế 794
49. Tình liên đới và bác ái 797
50. Di sản văn hóa 799
51. Phần đóng góp của Giáo hội trong vấn đề văn hóa 800
52. Phát triển và phản chiến 801
VI. Con người là con đường của Giáo hội 803
53. Giá trị độc đáo của mỗi con người 803
55. Thiên Chúa giải thích lý do hiện hữu của con người 805
56. Hiểu biết giáo thuyết của Giáo hội về xã hội 807
57. Sứ điệp của Giáo hội về xã hội 808
58. Cổ võ cho công lý 809
59. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử 810
60. Sự hợp tác của mọi người thiện chí 811
61. Những thách đố mới 813
62. Trước ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba 814
DANH MỤC NHỮNG CHỦ ĐỀ TỔNG QUÁT 816