Tông thư Maximum Illud - Về việc truyền bá Đức tin trên khắp thế giới
Tác giả: ĐGH. Benedicto XV
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010630
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1919
Khổ sách: 21
Số trang: 35
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010631
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1919
Khổ sách: 21
Số trang: 35
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010632
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1919
Khổ sách: 21
Số trang: 35
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014132
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 121
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 3
Các Tông đồ vĩ đại của Tin mừng 3
Mở rộng các công cuộc truyền giáo 5
Lịch sử cận đại 6
Mục đích của tông thư 7
Với các vị đặc trách các xứ truyền giáo 8
Vai trò của các Bề trên truyền giáo 8
Bề trên và sự thành công của truyền giáo 9
Một quan tâm hàng đầu 10
Một phương tiện hiệu quả 11
Hàng giáo sĩ địa phương 13
Với các thừa sai 17
Một mục tiêu thiêng liên 17
Làm việc vô vị lợi 19
Việc đào tạo 22
Thông thạo mọi ngành tri thức 21
Thông thạo ngôn ngữ 22
Cần có sự thánh thiện 24
Mẫu gương của người truyền giáo 25
Ca ngợi các nữ tu 24
Với mọi người công giáo 28
Ba cách trợ giúp 29
Vai trò của nhóm tông đồ cầu nguyện 30
Nuôi dưỡng các ơn gọi 30
Trợ giúp kinh tế 31
Hội "truyền bá đức tin" 32
Hội thánh nhi truyền giáo, Hội thánh Phêrô 33
Hội liên hiệp giáo sĩ truyền giáo 34
Kết luận 35