Acta apostolicae sedis
Tác giả: Commentarium Officiale
Ký hiệu tác giả: OF-C
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 21
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011756
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1930
Khổ sách: 25
Số trang: 827
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011942
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1930
Khổ sách: 25
Số trang: 827
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích