Đào tạo linh mục
Phụ đề: Hồng ân ơn gọi linh mục
Nguyên tác: Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis
Tác giả: Bộ Giáo Sĩ
Ký hiệu tác giả: BO-S
Dịch giả: Ủy Ban Giáo Sĩ và Chủng sinh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 30

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008868
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008961
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008996
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008997
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0008998
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008999
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009000
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009001
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009002
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009003
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009004
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009005
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009006
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009007
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009008
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009009
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009010
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009011
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009012
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009013
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009014
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009015
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009016
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009017
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009018
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009019
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009020
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009058
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009059
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009123
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

DẪN NHẬP5

1. Nhu cầu cần có một bản Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis mới 5
2. Những công việc chuẩn bị 7
3. Những đặc tính và nội dung căn bản 9
I. NHỮNG QUY TẮC CHUNG 15
a) Lãnh vực áp dụng 15
b) Việc soạn thảo Ratio Nationalis 18
c) Trách nhiệm của Hội đồng Giám mục 19
d) Những tổ chức quốc gia và châu lục về Chủng viện 21
e) “Kế hoạch đào tạo” của mỗi Chủng viện 22
II. ƠN GỌI LINH MỤC 25
a) Những nguyên tắc chung 25
b) Tiểu Chủng viện và những hình thức đồng hành khác cho thiếu niên 28
c) Ơn gọi của người trưởng thành 32
d) Ơn gọi nảy sinh nơi người thuộc các sắc dân bản địa 33
e) Ơn gọi và di dân 34
III. NỀN TẢNG ĐÀO TẠO 35
a) Lý do đào tạo 35
b) Nền tảng và mục đích đào tạo: căn tính linh mục 36
c) Hành trình đào tạo nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô 39
d) Đào luyện đời sống nội tâm và sự hiệp thông 43
e) Những phương tiện đào tạo 47
e.l. Sự đồng hành cá nhân 47
e.2. Sự đồng hành của cộng đoàn 49
f) Tính nhất quán trong đào tạo 52
IV. ĐÀO TẠO KHỞI ĐẦU VÀ THƯỜNG HUẤN 53
a) Đào tạo khởi đầu và các giai đoạn 54
a. 1. Giai đoạn dự bị 56
a.2. Giai đoạn triết học (hay đào tạo người môn đệ) 58
a.3. Giai đoạn thần học (hay đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô) 61
a.4. Giai đoạn tập vụ (hay tổng hợp ơn gọi) 66
b) Thường huấn 68
V. CÁC CHIỀU KÍCH CỦA ĐÀO TẠO 79
a) Sự tương tác giữa các chiều kích của đào tạo 79
b) Chiều kích nhân bản  83
c) Chiều kích thiêng liêng 89
d) Chiều kích tri thức 99
e) Chiều kích mục vụ  101
VI. CÁC TÁC NHÂN ĐÀO TẠO 107
a) Giám mục giáo phận 109
b) Linh mục đoàn  110
c) Chủng sinh 111
d) Cộng đoàn các nhà đào tạo 111
e) Giáo sư 115
f) Nhà chuyên môn 118
g) Gia đình, giáo xứ và những thực tại khác của Giáo Hội 119
h) Vị trí của đời sống thánh hiến và của giáo dân trong đào tạo 120
i) Thường huấn cho mọi tác nhân đào tạo 121
VII. TỔ CHỨC HỌC TẬP 123
a) Học phần dự bị 125
b) Học phần triết học 127
c) Học phần thần học 129
d) Những môn “thuộc thừa tác vụ” 138
e) Những môn học chuyên ngành 142
f) Những mục tiêu và phương pháp giảng dạy 143
VIII. NHỮNG TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC 147
a) Những loại chủng viện khác nhau 147
b) Tuyển nhận, sa thải và ra khỏi chủng viện 148
b. 1. Sức khỏe thể lý 149
b.2. Sức khỏe tâm lý 150
b.3. Sa thải 153
b.4. Chủng sinh đến từ chủng viện khác hay cơ sở đào tạo khác 154
c) Những người có khuynh hướng đồng tính 155
d) Bảo vệ trẻ vị thành niên và đồng hành với nạn nhân 156
e) Bầu phiếu 158
KẾT LUẬN 165
Phụ lục 1: Thư của bộ truyền giáo gửi Đức Tổng Giám Mục Chủ Tịch HĐGMVN 167
Phụ lục 2: Ghi chú bổ sung cho bản Ratio Fundamentalis mới  169