Thông điệp Caritas in Veritate của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
Phụ đề: Về sự phát triển nhân bản toàn diện trong bác ái chân lý
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Lm. Aug. Nguyễn Văn Trinh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001406
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001407
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Giới thiệu thông điệp Caritas in Veritate 5
2. Dẫn nhập 7
3. Chương 1: Sứ điệp Populorum Progressio 21
4. Chương 2: Phát triển con người trong thời đại chúng ta 37
5. Chương 3: Tình huynh đệ, phát triển kinh tế và xã hội dân sự 61
6. Chương 4: Phát triển các dân tộc, quyền lợi và bổn phận môi sinh 81
7. Chương 5: Sự hợp tác của gia đình nhân loại 101
8. Chương 6: Phát triển các dân tộc và kỹ thuật 125
9. Kết 139
10. Ghi chú 145