Acta apostolicae sedis
Tác giả: Commentarium Officiale
Ký hiệu tác giả: OF-C
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 8
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011744
Nhà xuất bản: Typis Polyglottis Vaticanis
Năm xuất bản: 1916
Khổ sách: 27
Số trang: 547
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích