Những ý tưởng chủ đạo của bản Ratio Institutionis Sacerdotalis
Phụ đề: Đào tạo linh mục. Định hướng và chỉ dẫn
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009287
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 58
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009295
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 58
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009296
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 58
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. DÀN Ý TỒNG QUÁT CỦA BẢN RATIO 4
II: NHỮNG Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO CỦA BẢN RATIO 6
1. Những xác tín nền tảng dựa trên hướng dẫn của Giáo Hội 7
a. Mục đích đào tạo 7
1. Định nghĩa về linh mục 7
2. Linh đạo linh mục giáo phận 8
3. Mục đích đào tạo linh mục 8
Một tiến trình biến đối 8
Vai trò của Chúa Thánh Thần 8
Vai trò của Giáo hội 9
b. Kết quả đào tạo : Hình ảnh linh mục 9
1. Nền tảng Kinh Thánh 9
2. Nền tảng Thần học 10
3. Trong bối cảnh Á Châu 11
c. Lượng giá việc đào tạo 13
d. Trách nhiệm đào tạo : toàn thế Giáo hội 13
2. Tổ chức việc đào tạo linh mục 14
A. Đào tạo toàn vẹn về thòi gian với 3 giai đoạn : trước - tại - sau chủng viện.  14
Những năm “đặc biệt” 16
1. Năm Dự Bị kết thúc thời kỳ dự tu “trước chủng viện” 16
2. Năm Tu Đức khởi đầu thời kỳ đào tạo “tại chủng viện” 16
3. Năm Mục Vụ khởi đầu thời kỳ đào tạo “sau chủng viện” 16
B. Đào tạo toàn vẹn về nội dung 17
1.  Đào tạo động lực tình yêu trong ơn gọi 19
2. Đào tạo những khả năng thích hợp với đời sống linh mục  20
a. Đào tạo nhân bản 20
Đào tạo trưởng thành 20
Đào tạo “con người hiệp thông” 20
Đào tạo “con người trách nhiệm” 21
b. Đào tạo thiêng liêng 21
Đào tạo “người con của Chúa” 21
Đào tạo người linh mục 22
Bảo vệ đời sống thiêng liêng và mối tương quan với Chúa Giêsu 22
Phát triển đời sống thiêng liêng hay phát triển mối tương quan với Chúa Giêsu và với Giáo hội 22
Hun đúc tâm hồn tông đồ hướng đến đức ái mục tử  22
c. Đào tạo trí thức 23
1. Tổng quát 23
2. Chu kỳ triết học 23
3. Chu kỳ thần học 23
d. Đào tạo mục vụ 24
1. Sự nhạy cảm mục vụ 24
2. Để phục vụ Giáo hội 24
c. Đào tạo toàn vẹn về chiều sâu, biến đổi con tim 25
1. Giai đoạn 1: Khám phá lại quá khứ để tìm ra gốc rễ của những thái độ, tật xấu, phản ứng bên ngoài 25
2. Giai đoạn 2: Từ đó dẫn tới hoán cải và biến đổi, đi vào một cuộc sống mới 25
d. Đào tạo linh mục trong bối cảnh văn hoá xã hội Việt Nam hôm nay  
1. Phát huy những yếu tố tích cực do xã hội hiện đại mang lại 27
2. Vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực từ bối cảnh xã hội 27
3. Về chương 7: “Đào tạo sau đại chủng viện”  29
III. DÀN Ý CHI TIẾT BẢN RATIO VIỆT NAM 32