Đối thoại và rao truyền - Kitô giáo và các tôn giáo
Tác giả: Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối thoại liên tôn
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005620
Nhà xuất bản: Định Hướng Tùng Thư
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011058
Nhà xuất bản: Định Hướng Tùng Thư
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011059
Nhà xuất bản: Định Hướng Tùng Thư
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014710
Nhà xuất bản: Định Hướng Tùng Thư
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ĐỐI THOẠI VÀ RAO TRUYỀN  
Hai khía cạnh của sứ mệnh truyền bá Phúc âm của Giáo hội 5
Mối liên hệ với Thông điệp "Redemptoris Missio" 9
Những suy tư và những chỉ dẫn liên quan đến Đối thoại Liên tôn và Rao truyền Phúc âm 18
Dẫn nhập 18
I. Đối thoại và liên tôn 27
A. Một nỗ lực của Kitô giáo tiếp cận các truyền thống tôn giáo 27
B. Vị trí của đối thoại liên tôn trong sứ mệnh truyền bá Phúc âm của Giáo hội 40
C. Những hình thức đối thoại 45
D. Những tâm trạng và thành quả của đối thoại liên tôn 49
E. Những trở ngại cho đối thoại 51
II. Rao truyền Chúa Giêsu Kitô 53
A. Sứ mệnh đó Chúa Phục sinh ban truyền 53
B. Vai trò của Giáo hội 56
C. Nội dung của rao truyền 58
D. Sự hiện diện và sức mạnh của Thánh Thần 62
E. Khẩn thiết phải rao truyền 63
F. Những phương cách để rao truyền 64
G. Những trở ngại trong việc rao truyền 67
H. Rao truyền trong sứ mệnh truyền bà Phúc âm của Giáo hội 69
III. Đối thoại liên tôn và rao truyền 71
A. Liên hệ với nhau nhưng không thay thế cho nhau 71
B. Giáo hội và các tôn giáo 72
C. Rao truyền Chúa Giêsu Kitô 74
D. Dấn thân vào một sứ mệnh duy nhất 75
E. Chúa Giêsu gương mẫu của chúng ta 77
Kết luận 79
KITÔ GIÁO VÀ CÁC TÔN GIÁO   
I. Thần học về các tôn giáo 85
I. 1. Đối tượng, phương pháp và cùng đích 85
I. 2. Luận bàn về giá trị cứu độ của các tôn giáo 87
I. 3. Câu hỏi về chân lý 91
I. 4. Câu hỏi về Thiên Chúa 93
I. 5. Luận bàn Kitô học 94
I. 6. Sứ mệnh rao truyền và đối thoại tôn giáo 97
II. Những tiền đề thần học nền tảng 99
II. 1. Sáng kiến của Thiên Chúa trong việc cứu độ 100
II. 2. Trung gian duy nhất của Đức Giêsu 102
A. Một vài đoạn văn Tân Ước 102
B. Những chủ đề truyền thống được lập lại trong Giáo huấn gần đây của Giáo hội 107
C. Những kết luận 112
II. 3. Tính tổng quát của Thánh Thần 114
II. 4. Hội thánh, nhiệm tích phổ quát của ơn cứu độc 122
A. Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ (Extra Ecclesiam nulla salus) 123
B. Họ được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh (Paschali Mysterio consociati) 127
C. Nhiệm tích phổ quát của ơn cứu độ (Universale salutis sacramentum) 128
III. Một vài hệ luận cho nền thần học về các tôn giáo 132
III. 1. Giá trị cứu độ của các tôn giáo 135
III. 2. Câu hỏi về mặc khải 137
III. 3. Chân lý là vấn đề nêu lên cho thần học các tôn giáo và lập trường đa nguyên 140
III. 4. Đối thoại liên tôn và mầu nhiệm cứu độ 149
A. ý nghĩa về Thiên Chúa 150
B. ý nghĩa con người 152
IV. Kết luận: Đối thoai và sứ mạng của Hội thánh 157