Các tác phẩm của tác giả Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP