Tông huấn Familiaris Consortio - Về những bổn phận của gia đình Kitô hữu
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Lm. Agustino Nguyễn Văn Dụ
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 11

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002205
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002206
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002437
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002699
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003025
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004958
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006178
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006179
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006180
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006181
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006688
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 3
Lời giới thiệu 5
DẪN NHẬP vào Tông huấn Familiaris Consortio 9
I. THÀNH QuẢ CỦA THĐGM 1980 10
1. Tiếp nối công việc của THĐ 11
2. Sự đóng góp của các Giáo hội địa phương 12
3. Giáo Huấn mang tính chất tập đoàn của Giáo Hội 14
II. NỘI DUNG CỦA TÔNG HUẤN 15
1. Một hoàn cảnh lịch sử cần được nhận thức dưới ánh sáng của Tin mừng 16
2. "Sự thật" về hôn nhân và gia đinh 17
3. "Sự thật" cần trở nên "lịch sử" 19
4. Hoạt động mục vụ của Giáo Hội 21
III. NHỮNG ĐiỂM "MỚI MẺ" CỦA TÔNG HUẤN 22
1. Điều mới mẻ chính là Đức Ki-tô 23
2. Chú ý đến gia đình như là gia đình từ bản chất 26
3. Ý định của Thiên Chúa về gia đình 28
4.Thăng tiến phẩm giá về ơn gọi của mỗi người 31
IV. ĐẶC TÍNH HiỆP NHẤT HÀI HÒA GiỮA MỌI KHÍA CẠNH CỦA GIA ĐÌNH 33
1. Tương quan giữa những giá trị và những đòi hỏi 34
2. Trật tự cứu độ duy nhất 38
3. Tình yêu duy nhất và không thể phân ly đối với sự thật và đối với con người 40
V. XÂY DỰNG MỘT NỀN NHÂN BẢN CHÂN THỰC VỀ GIA ĐÌNH 43
1. Mục vụ gia đình của Giáo hội như một đề nghị về văn hóa 43
2. Một hồng ân và một trách nhiệm đối với mọi người 46
3. "Tương lai của Giáo hội sẽ đến ngang qua gia đình" 48
TÔNG HUẤN Familiaris Consortio - NHẬP ĐỀ 51
Giáo hội phục vụ các gia đình 51
THĐGM 1980 tiếp nối các khóa trước 52
Hôn nhân và gia đình là một điều thiện hảo quý giá 53
PHẦN I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI NƠI GIA ĐÌNH NGÀY NAY 54
Cần phải nhận biết hiện tình 55
Nhận định theo Tin Mừng 57
Hoàn cảnh của gia đình trong thế giới ngày nay 58
Hoàn cảnh ấy ảnh hưởng gì trên lương tâm các tín hữu? 59
Thời đại chúng ta cần sự khôn ngoan 60
Tiệm tiến và hoán cải 61
Hội nhập văn hóa 62
PHẦN II: Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 62
Con người, hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu 62
Hôn nhân và sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người 64
Đức Giêsu Ki-tô hôn phu của Giáo Hội và Bí tích Hôn Nhân 65
Con cái, ơn huệ rất quý báu của hôn nhân 67
Gia đình, cộng đoàn hiệp thông những ngôi vị 68
Hôn nhân và trinh khiết 69
PHẦN III: NHỮNG BỔN PHẬN CỦA GIA ĐÌNH KI-TÔ HỮU 71
Hỡi gia đình, hãy trở nên đúng với phẩm chất của mình 71
I. ĐÀO TẠO MỘT CỘNG ĐỒNG CÁC NGÔI VỊ 72
Tình yêu, nguồn mạnh và sức mạnh của sự hiệp thông 72
Sự hiệp thông vợ chồng là sự hiệp nhất không thể phân ly 73
Một sự hiệp thông bất khả phân ly 74
Sự hiệp thông mở rộng của gia đình 76
Những quyền lợi và vai trò của người phụ nữ 78
Người phụ nữ và xã hội 80
Những điều xúc phạm đến phẩm giá phụ nữ 82
Người nam là chồng và là cha 82
Những quyền lợi của đưa con 84
Những người già cả trong gia đình 85
II. PHỤC VỤ CHO SỰ SỐNG 86
1. VIỆC TRUYỀN SINH 86
Những người cộng tác với tình yêu của Thiên Chúa Tạo Hóa 86
Giáo lý và quy luật của Giáo hội bao giờ cũng vừa cũ vừa mới 87
Giáo hội đứng về phía bảo vệ sự sống 88
Để ý định của Thiên Chúa được thể hiện ngày một trọn vẹn hơn 90
Trong cái nhìn toàn vẹn về con người và về ơn gọi của nó 91
Giáo hội là Mẹ và là Thầy cho những người phối ngẫu đang gặp khó khăn 94
Hành trình luân lý của đôi bạn 96
Khơi dậy những xác tín và cống hiến một sự giúp đỡ cụ thể 98
2. ViỆC GIÁO DỤC 99
Quyền và bổn phận giáo dục của cha mẹ 99
Giáo dục theo chiều hướng các giá trị chính yếu của đời người 101
Sứ mạng giáo dục và Bí tích Hôn Phối 103
Kinh nghiệm đầu tiên về Giáo hội 104
Tương quan với các cấp giáo dục khác 105
Việc phục vụ sự sống bằng nhiều hình thức 107
Gia đình, tế bào đầu tiên và sống động của xã hội 108
Đời sống gia đình: kinh nghiệm hiệp thông và chia sẻ 109
Vai trò xã hội và chính trị 110
Xã hội phục vụ gia đình 111
Hiến chương về quyền gia đình 112
Ân sủng và trách nhiệm của người Ki-tô hữu 114
Tiến tới một trật tự kinh tế mới 115
Gia đình trong mầu nhiệm Giáo hội 115
Một bổn phận mang tính chất Giáo hội độc đáo và nguyên thủy 117
1.GIA ĐÌNH KI-TÔ HỮU , CỘNG ĐỒNG TIN VÀ RAO GiẢNG TIN MỪNG 118
Đức tin khám phá và thán phục ý định của Thiên Chúa về gia đình 118
Thừa tác vụ Phúc âm hóa của gia đình Ki-tô hữu 120
Một việc phục vụ mang tính cách Giáo hội 121
Rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo 122
2. GIA ĐÌNH KI-TÔ HỮU, CỘNG ĐỒNG ĐỐI THOẠI VỚI THIÊN CHÚA 124
Đền thờ tại gia của Giáo hội 124
Hôn nhân, Bí tích thánh hóa lẫn nhau và là hành vi phụng tự 124
Hôn nhân và Thánh Thể 126
Bí tích hoán cải và giao hòa 127
Kinh nguyện gia đình 128
Những nhà giáo dục đức tin 129
Kinh nguyện phụng vụ và kinh nguyện riêng 130
Kinh nguyện và đời sống 132
3. GIA ĐÌNH KI-TÔ HỮU, CỘNG ĐOÀN PHỤC VỤ CON NGƯỜI 132
Lệnh truyền mới của tình yêu 132
Nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi anh chị em 134
...