Tông huấn Niềm vui Tin mừng - Evangelii Gaudium
Phụ đề: Việc loan báo Tin mừng trong thế giới hôm nay
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Lm. Phêrô Trần Ngọc Anh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010226
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010235
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP
I. MỘT NIỀM VUI ĐƯỢC ĐỐI MỚI VÀ ĐƯỢC THÔNG TRUYỀN [2-8]
II. NIỀM VUI ÊM DỊU VÀ BỔ SỨC CỦA VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG [9-13]
Một sự mới mẻ vĩnh cửu [11-13]
III.TẦN PHÚC ÂM HÓA ĐỂ THÔNG TRUYỀN ĐỨC TIN [14-18]
Các đề nghị và ranh giới của Tông Huấn này [16-18]
CHƯƠNG MỘT
SỰ BIẾN CHUYỀN CỦA GIÁO HỘI VỂ MẶT TRUYỂN GIÁO [19]
I. MỘT GIÁO HỘI "ĐI RA" [20-24]
Khỏi xướng, dấn thân và đồng hành, sinh hoa trái và ăn mừng [24]
II. HOÁN CẢI MỤC VỤ [25-33]
Một cuộc canh tân không thể trì hoãn của Giáo Hội [27-33]
III. KHỞI ĐI TỪ TRUNG TÂM CỦA TIN MỪNG [34-39]
IV. SỨ MẠNG ĐƯỢC NHẬP THỂ TRONG CÁC GIỚI HẠN CỬA CON NGƯỜI [40-45]
V. MỘT NGƯỜI MẸ VỚI TRÁI TIM RỘNG MỞ [46-49]
CHƯƠNG HAI
TRONG CUỘC KHỦNG HOÀNG VỂ SỰ DẤN THÂN CỘNG ĐỒNG [50-51]
I. MỘT SỐ THÁCH ĐỐ CỦA THẾ GIỚI HIỆN TẠI [52-75]
Nói không với một nền kinh tế loại trừ [53-54]
Nói không với bộ dạng mới của ngẫu tượng tiền bạc [55-56]
Nói không với tiền bạc chỉ biết thống trị thay vì phục vụ [57-58] 
Nói không với sự chênh Ịệch, nguồn gốc của bạo lực [59-60]
Một số thách đố về văn hóa [61-67]
Những thách đố về việc hội nhập văn hóa của đức tin [68-70] 
Những thách đố của nền văn hóa đô thị [71-75]
II.CÁC CÁM DỖ CHO NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ [76-109] 
Nói có với thách đố của một linh đạo truyền giáo [78-80]
Nói không với sự ươn Iười ích kỷ [81-83]
Nói không với xu hướng bi quan vô bổ [84-86]
Nói có với các tương quan mới do Đức Kitô mang đến [87-92] 
Nói không với tính thế tục thiêng liêng [93-97]
Nói không với chiến tranh giữa chúng ta [98-101]
Các thách đố khác của Giáo Hội [102-109]
CHƯƠNG BA
LOAN BÁO TIN MỪNG [110]
I. TOÀN THẾ DÂN THIÊN CHÚA LOAN BÁO TIN MỪNG [111-134] 
Một dân cho mọi con người [112-114]
Một dân với nhiều khuôn mặt [115-118]
Tất cả chúng ta là những môn đệ truyền giáo [119-121]
Sức mạnh truyền giáo của lòng đạo đức bình dân [122-126]
Từ con người đến con người [127-129]
Các đặc sủng phục vụ sự hiệp thông truyền giáo [130-131]
Văn hóa, tư tưởng và giáo dục [132-134]
II. BÀI GIẢNG [135-144]
Bối cảnh phụng vụ [137-138]
Như mẹ nói chuyện với con [139-141]
Những lời làm con tim bừng cháy [142-144]
III. VIỆC SOẠN BÀI GIẢNG [145-159]
Lòng mộ mến chân lý [146-148]
Tương quan giữa cá nhân với Lời Chúa [149-151]
Việc suy ngắm (Lectio divina) [152-153]
Biết lắng nghe dân [154-155]
Những khí cụ sư phạm [156-159]
IV. PHỨC ÂM HÓA NHẰM HIỂU KERYGMA SÂU HƠN [160-175] 
Huấn giáo căn bản và Huấn giáo nhiệm tích [163-168]
Việc đồng hành cá nhân trong các tiến trình tăng trưởng [169-173] 
Về Lời Chúa [174-175]
CHƯƠNG BỐN
CHIỀU KÍCH XÃ HỘI CỦA VIỆC PHÚC ÂM HÓA [176]
I. NHỮNG TÁC ĐỘNG VỀ MẶT CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI CỦA LỜI RAO GIẢNG TIÊN KHỞI [177-185]
Tuyên xưng đức tín và dấn thân xã hội [178-179]
Nước Thiên Chúa gọi mời chúng ta [180-181]
Giáo huấn của Giáo Hội về các vấn đề xã hội [182-185]
II. VIỆC ĐƯA NGƯỜI NGHÈO HỘI NHẬP VÀO XÃ HỘI [186-216]
Hiệp nhất với Thiên Chúa, chúng ta nghe thấy tiếng kêu  [187-192] 
Trung thành với Tin Mừng để không ngược xuôi cách vô ích [193-196]
Vị trí ưu tiên của người nghèo trong dân Thiên Chúa [197-201] 
Kinh tế và sự phân phối lợi tức [202-208]
Chăm sóc sự mỏng manh [209-216]
III. CÔNG ÍCH VÀ HÒA BÌNH TRONG XÃ HỘI [217-237]
Thời gian vượt lên trên không gian [222-225]
Hiệp nhất có giá trị hơn xung đột [226-230]
Thực tại quan trọng hơn ý tưởng [231-233]
Toàn thể vượt lên trên từng phần [234-237]
IV. ĐỐI THOẠI XÃ HỘI, MỘT SỰ ĐÓNG GÓP CHO HÒA BÌNH [238-258]
 Đối thoại giữa đức tin, lý trí và các ngành khoa học [242-243]
Đối thoại đại kết [244-246]
Những liên hệ với Do thái giáo [247-249]
Đối thoại liên tôn [250-254]
Đối thoại xã hội trong bối cảnh tự do tôn giáo [255-258] 
CHƯƠNG NĂM
NHỮNG NGƯỜ! LOAN BÁO TIN MỪNG ĐẦY THẦN KHÍ [259-261]
I. NHỮNG ĐỘNG LỰC THÚC ĐẤY VIỆC TRUYỀN GIÁO CÁCH MỚI MẺ [262-283]
Việc gặp gỡ của từng cá nhân với tình yêu cứu độ của Đức Giêsu [264-267]
Niềm vui tinh thần khi được thuộc về một dân [268-274]
Hoạt động nhiệm mầu của Đấng Phục Sinh và của Thân Khí Người [275-280]
Sức mạnh truyền giáo của lời chuyển cầu [281-283]
II. ĐỨC MARIA, MẸ CỦA CÔNG CUỘC PHÚC ÂM HÓA [284-288]
Quà tặng của Đức Giêsu dành cho dân Người [285-286]
Ngôi Sao của công cuộc Tân Phúc Âm hóa [287-288]