Thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế - Redemptoris Mater
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002597
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002598
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002599
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002841
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002842
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002843
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002844
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề (các số 01- 06) 7
I. Đức Maria trong huyền nhiệm Đức Kitô 16
II. Thân mẫu Thiên Chúa trong lòng Giáo hội 54
III. Vai trò trung gian làm mẹ của Đức Maria 81
Kết luận (các số 51 - 52) 110