Priest as a Man
Phụ đề: Counselling for the Clergy
Tác giả: Dr.George Manalel V.C
Ký hiệu Tác giả: MA-D
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008669
Nhà Xuất bản: Karunikan Books
Khổ sách: 21
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có